Super­vi­sion

Målgrup­pe

 

Vi yder super­vi­sion til psyko­lo­ger med ønske om faglig og person­lig udvik­ling og med henblik på autori­sa­tion eller speci­a­list­god­ken­del­se. Super­vi­sion ydes også til ledere og til faggrup­per inden for det socia­­le- og sundheds­fag­li­ge felt, for eksem­pel læger, sygeple­jer­sker, sundheds­ple­jer­sker, pædago­ger og forældre i pleje­fa­mi­li­er samt til virksom­he­der, der kan have brug for at få viden om stress- og krise­re­ak­tio­ner. Super­vi­sio­nen kan foregå både indivi­du­elt og i gruppe.

 

Fokus i super­vi­sio­nen

 

Super­vi­sio­nens fokus tilret­te­læg­ges på baggrund af dine behov som super­visand.

Læs mere her >

Forældrekompetence-
under­sø­gel­se

Hvad under­sø­ger en
forældrekompetence-under­­sø­­gel­­se?

 

Foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser foreta­ges i socia­le sager, hvor en kommu­ne bestil­ler en under­sø­gel­se i henhold til Servi­ce­loven. En psyko­lo­gisk under­sø­gel­se er således et supple­ment til den Børne­fag­li­ge Under­sø­gel­se (§50). De spørgs­mål en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se kan belyse, er for eksem­pel om foræl­dre­ne har de nødven­di­ge ressour­cer til at tage sig af deres børn og, hvordan foræl­dre­ne kan udvik­le de kompe­ten­cer, der skal til for at skabe tilstræk­ke­ligt gode opvækstvil­kår for deres børn. På baggrund af en grundig under­sø­gel­se kan psyko­lo­gen vurde­re, hvilken hjælp famili­er med psyko­so­ci­a­le vanske­lig­he­der kan profi­te­re af.

Læs mere her >

Egenterapi og personligt udviklings­arbejde

Der kan være mange grunde til, at du via egenterapi ønsker at udvik­le dig. Den person­li­ge udvik­ling vil som regel også medfø­re, at du udvik­ler dine fagli­ge kompe­ten­cer. Øget selvind­sigt vil kunne bedre dine relatio­nel­le evner til gavn for dit forhold til dine nære, men også til såvel klien­ter som kolle­ga­er. Det kan også være, at du som psyko­log har et ønske om egenterapi mhp. at opnå autori­sa­tion og speci­a­list­god­ken­del­se.

Vi har alle en terape­u­tisk videreud­dan­nel­se inden for en eller flere psyko­te­ra­pe­u­ti­ske referen­ce­ram­mer og vil således kunne hjælpe dig i din udvik­lings­pro­ces.

Læs mere her >

Børne­p­sy­ko­lo­gi­ske undersøgelser

Vi tilby­der at udføre børne­p­sy­ko­lo­gi­ske undersøgelser både for priva­te og offent­li­ge myndig­he­der.

En børne­p­sy­ko­lo­gisk under­sø­gel­se sigter på at nå frem til en dybere forstå­el­se af dynami­k­ken i et barns (eller en ungs) sympto­mer eller udvik­lings­pro­ble­mer. Proble­mer som angst, selvska­de, vredes­ud­brud, lavt selvværd, forsin­ket udvik­ling eller generel mistriv­sel kan have mange forskel­li­ge og samvir­ken­de årsager. Der er som oftest tale om et komplekst samspil mellem barnets histo­rie og familie, dets medfød­te forud­sæt­nin­ger og aktuel­le omstæn­dig­he­der, som kan kræve psyko­log­fag­lig eksper­ti­se at afdæk­ke. Dette kan være nødven­digt for, at familie, skole, pleje­fa­mi­lie, opholds­sted eller insti­tu­tion kan finde nye ideer og handle­mu­lig­he­der, og at der evt.

Læs mere her >