Psyko­log i Køben­havn K

Leder du efter en psyko­log i Køben­havn?

Psyko­log­cen­tret Israels Plads er et veletab­le­ret psyko­log­fæl­les­skab centralt place­ret i Køben­havn ved Nørreport Station: 200 meter fra S‑tog, Metro og busser ved Nørreport Station.

Under Israels Plads er desuden en stor P‑kælder med en opgang overfor vores indgangs­dør.

Tilsam­men dækker vi et bredt spektrum af erfarin­ger og kompe­ten­cer inden­for indivi­du­el terapi af voksne, børn og unge samt parte­ra­pi og familie­te­ra­pi.

Problem­stil­lin­ger­ne kan eksem­pel­vis være angst, stress, depres­sion, sorg og tab, lavt selvværd, person­lig­heds­pro­ble­mer, spise­forstyrrelse, jalou­si, socia­le proble­mer eller vanske­lig­he­der med at kommu­ni­ke­re.

Vi er et hus fyldt med speci­a­li­ster midt i KBH

I Centret arbej­der 10 psyko­lo­ger, som alle er univer­si­tets­ud­dan­ne­de, autori­se­re­de af Psyko­log­næv­net og Social­mi­ni­ste­ri­et, speci­a­list­god­kend­te og har 20–35 års erfaring.

Vi arbej­der alle ud fra viden­ska­be­ligt funde­re­de (evidens­ba­se­re­de) metoder.

Vi gør et stort arbejde for at vedli­ge­hol­de og udvik­le vores fagli­ge viden og kompe­ten­cer.

Et særken­de ved Psyko­log­cen­tret Israels Plads er, at vi medvir­ker til uddan­nel­sen af nye psyko­lo­ger ved at være praktik­s­ted, ligesom flere af psyko­lo­ger­ne funge­rer som super­viso-rer, under­vi­se­re og konsu­len­ter.

Derud­over er vi medlem af Dansk Psyko­log Forening.

 Hvilken metode arbej­der vi ud fra?

  • Behand­lin­gen tilpas­ses altid til den konkre­te problem­stil­ling og klien­tens præfe­ren­cer efter en grundig samta­le og vurde­ring. Psyko­lo­gen er lytten­de og kommenterende/​spørgende, og sammen med klien­ten forsø­ger psyko­lo­gen at udvide og uddybe forstå­el­sen af den præsen­te­re­de problem­stil­ling.
  • Vi arbej­der med forskel­li­ge psyko­lo­gi­ske metoder, herun­der kogni­tiv adfærds­te­ra­pi, imago­te­ra­pi og psyko­dy­na­misk terapi.
  • Vi har en særlig eksper­ti­se inden­for psyko­dy­na­misk behand­ling, som fokuse­rer på at ændre grund­læg­gen­de problem­stil­lin­ger, der genta­ger sig igennem klien­tens liv.
  • Psyko­dy­na­misk terapi afhjæl­per sympto­mer, men arbej­der samti­dig med de bagved­lig­gen­de problem­stil­lin­ger, som er årsag til, at de samme person­li­ge vanske­lig­he­der genta­ger sig igen og igen i en persons liv.
  • Psyko­dy­na­misk terapi er også relevant for børn, der har følel­ses­mæs­si­ge vanske­lig­he­der og sympto­mer og/​eller proble­mer i relatio­ner.
  • Psyko­dy­na­misk terapi har et særligt fokus på relatio­ner mellem menne­sker og på, hvordan oplevel­ser tidli­ge­re i livet kan føre til, at menne­sker reage­rer med angst, selvu­sik­ker­hed eller vrede i forhold til andre.
  • Vi har i det terape­u­ti­ske arbejde ofte fokus både på symptom­let­tel­se og på person­lig udvik­ling på et dybere plan. Der er derfor også mulig­hed for længe­re­va­ren­de forløb.

Hvad koster en psyko­log i Køben­havn?

Hvis du er medlem af Danmark eller har en sundheds­for­sik­ring, kan du få tilskud til behand­ling.

Enkel­te af vores psyko­lo­ger har overenskomst med sygesik­rin­gen, så du kan benyt­te os, hvis du har fået en henvis­ning fra egen læge.

Mange vælger blot at betale selv.

Indimel­lem har vi mulig­hed for at tilby­de terapi til nedsat pris hos psyko­lo­ger, som er på sidste del af deres uddan­nel­se.

Indtast hoved­tekst indhold til dit modul her.