Psyko­log i Køben­havn K

Leder du efter en psyko­log?

Psyko­log­cen­tret er et veletab­le­ret psyko­log­fæl­les­skab place­ret centralt i Køben­havn ved Nørreport Station.

Vi modta­ger løben­de super­vi­sion af vores arbejde og vedli­ge­hol­der vores fagli­ge viden og kompe­ten­cer.

Tilsam­men dækker vi et bredt spektrum af erfarin­ger og kompe­ten­cer inden­for børne- og ungeom­rå­det, familie­be­hand­ling, parte­ra­pi og indivi­du­el terapi af blandt andet stress, angst og depres­sion.

Her kan både børn, unge, famili­er og indivi­du­el­le få den ønske­de hjælp.

Vi er et hus fyldt med speci­a­li­ster

Alle psyko­lo­ger­ne i centret er univer­si­tets­ud­dan­ne­de og autori­se­re­de med mellem 20 til 30 års erfaring og har en grundig efter­ud­dan­nel­se i psyko­te­ra­pi.

Et særken­de ved Psyko­log­cen­tret Israels Plads er, at det medvir­ker til uddan­nel­sen af nye psyko­lo­ger ved at være praktik­s­ted. Ligesom flere af psyko­lo­ger­ne funge­rer som super­viso­rer.

Har du behov for psyko­log­hjælp i Køben­havn?

Vi har hos Psyko­log­cen­tret Israels Plads en række forskel­li­ge psyko­lo­ger, der står klar til at hjælpe dig med din eller dine problem­stil­lin­ger. Vi har derfor også stor kapaci­tet til at løse opgaver, der kræver flere psyko­lo­ger.

Enkel­te af vores psyko­lo­ger har ligele­des overenskomst med sygesik­rin­gen, så du kan benyt­te os, hvis du har fået en henvis­ning fra egen læge.

Men både henvis­nin­ger og selvbe­ta­le­re er velkom­ne hos os, og vi tilby­der derfor blandt andet også terapi til nedsat pris.

Hvilken metode arbej­der vi ud fra?

Hos Psyko­log Centret i Køben­havn arbej­der ud fra den psyko­dy­na­mi­ske tanke­gang, der er en udsprin­ger af psyko­a­na­ly­sen. Som Sigmund Freud grund­la­ge i det forri­ge århund­re­de.

Metoden har til formål at afdæk­ke dine indre konflik­ter og indre mønstre, som du har fået etable­ret tidli­ge­re i dit liv.

Vi vil i det terape­u­ti­ske arbejde derfor ikke kun have fokus på symptom­let­tel­se, men også person­lig udvik­ling på et dybere plan, hvorfor
behand­lin­gen vil ofte kunne være længe­re­va­ren­de.

Der er således ikke tale om standar­di­se­re­de behand­lings­for­løb og et hurtigt fix.

Behand­lin­gen tilpas­ses altid den enkel­te efter en grundig samta­le og vurde­ring, med udgangs­punkt i den indivi­du­el­le histo­rie, person­lig­hed og aktuel­le problem­stil­lin­ger.