Angst behand­ling i Køben­havn

Hvad er Angst?

Angst er en natur­lig følel­se, som almin­de­lig­vis opstår, når du oplever en trussel eller fare — eller bare en situa­tion, hvor meget er på spil.

Angst­fø­lel­sen sætter kroppen i alarm­be­red­skab og gør os i stand til hurtigt at flygte eller kæmpe og håndte­re truen­de situa­tio­ner.

Hjertet banker hurti­ge­re, du sveder, ryster, vejrtræk­nin­gen bliver hurti­ge­re, og du spænder op i kroppen.

Kort sagt, kroppen gør sig klar til at håndte­re en svær situa­tion.

De fleste har oplevet denne type reaktio­ner, eksem­pel­vis ved reelle farer eller under en eksamen eller jobsam­ta­le.

Uden behand­ling af angst kan angsten udvik­le sig til en lidel­se, når reaktio­nen kommer uventet og uden åbenlys grund. Det kan opleves så ubeha­ge­ligt og voldsomt, at angsten hindrer dig i at leve et almin­de­ligt liv.

Der findes flere forskel­li­ge former for angst, men de krops­li­ge reaktio­ner er stort set de samme.

Psyko­log­cen­tret Israels Plads står klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at bekæm­pe angsten.

Hvilke typer angst findes der?

Der findes en del forskel­li­ge typer angst, og her følger eksemp­ler på nogle af dem.

 

Genera­li­se­ret angst

Genera­li­se­ret angst viser sig ved, at du er udtalt bekym­ret for en hel række ting.

Du kan for eksem­pel være bange for, at der skal ske noget forfær­de­ligt med dine nærme­ste, du kan bekym­re dig over, om du har gjort noget forkert i løbet af dagen, eller være bange for sygdom.

Bekym­rin­ger­ne kan blive så omfat­ten­de, at du kan have svært ved at koncen­tre­re dig om andet og vil ofte betyde, at du har svært ved at sove om natten. Men det kan løses ved at få den rette behand­ling.

 

Social angst

Social angst er en lammen­de frygt for socia­le situa­tio­ner og for at blive dømt eller ydmyget af andre.

Social angst kan få dig til at føle dig både skamfuld og alene og vil ofte føre til, at du trækker dig fra socia­le sammen­hæn­ge. Social angst kan således påvir­ke studi­er såvel som arbejde og famili­e­liv i alvor­lig grad.

Panikangst opstår ofte som stærke fysiske sympto­mer såsom voldsom hjerte­ban­ken, brysts­mer­ter og åndenød.

Disse anfald kan pludse­ligt og uventet opstå og kan gøre dig angst for at være alvor­ligt syg, selvom der intet fysisk er galt med dig.

Præsta­tions­angst

Præsta­tions­angst optræ­der ofte i situa­tio­ner på studie eller arbejde, hvor du skal yde en særlig indsats, for eksem­pel ved at skulle lave en fremlæg­gel­se eller tage en eksamen.

Ved præsta­tions­angst fokuse­res der ofte på det, der kan gå galt, at ”klappen går ned”, eller at du bliver overvæl­det af nervø­si­tet.

Ofte er præsta­tions­angst ledsa­get af tanker om, at andre vil opleve dig som dum eller inkom­pe­tent, og der kan optræ­de katastro­fe­tan­ker om, at det at fejle kan føre til, at du mister dit job eller du ikke kan klare dit studie.

En særlig form for præsta­tions­angst er seksu­el præsta­tions­angst, hvor bekym­rin­gen for ikke at kunne gennem­fø­re et samle­je kan blive selvfor­stær­ken­de og lede til undgå­el­se af sex.

 

Tvang­stan­ker- og handlin­ger

Tvang­stan­ker og ‑handlin­ger (OCD) er også en form for angst.

Hvis du har OCD, kan du have plagsom­me tanker om, at der vil ske noget forfær­de­ligt enten med dig selv eller dine nærme­ste, hvis ikke du udfører bestem­te ritua­ler igen og igen.

Du kan for eksem­pel være bange for at blive smittet med en farlig sygdom og derfor udvik­le tvangs­hand­lin­ger, hvor du vasker hænder hyppi­ge­re og hyppi­ge­re.

Du kan også føle, at du er nødt til at tjekke noget efter gentag­ne gange, og måske være bekym­ret for, at der vil ske noget ubeha­ge­ligt, hvis du ikke gør det.

Ofte vil du opleve, at tvangs­hand­lin­ger­ne midler­ti­digt får angsten til at blive mindre, men i det lange løb er tvangs­hand­lin­ger­ne med til at forstær­ke proble­mer­ne.

 

Har du brug for behand­ling af angst hos psyko­log?

Angst kan opstå af mange forskel­li­ge grunde, som kan blive afkla­ret i samta­len med en psyko­log.

Det kan være, at du er udsat for et for stort arbejds­pres. Der kan være forhold i din tilvæ­rel­se og baggrund, som er uafkla­re­de eller ubear­bej­de­de, og som du troede, du havde lagt bag dig. Eller der kan være helt andre forhold, som spiller ind.

Ofte er proble­met med angst, at det bliver en ond cirkel, hvor du, for at undgå angsten, trækker dig fra flere og flere situa­tio­ner og dermed begræn­ser dig selv og din livsud­fol­del­se.

I sådan­ne tilfæl­de vil vigti­ge dele af en behand­ling for angst være at få hjælp til at bryde denne adfærd og på en tryg og kontrol­le­ret måde at få støtte til at møde nogle af de situa­tio­ner, du er bange for.

I andre tilfæl­de vil det, som skal til for at lindre din angst, være at få talt nogle ubear­bej­de­de og uafkla­re­de forhold, relatio­ner eller hændel­ser igennem og derigen­nem opnå en større indsigt i og fortro­lig­hed med sig selv og andre.

Efter­som angst kan udsprin­ge af flere grunde, tilby­der vi blandt andet også traume­be­hand­ling og behand­ling ved sorg.

Du kan herun­der finde listen over, hvilke af vores psyko­lo­ger der kan hjælpe dig med behand­ling af angst.

Psyko­lo­ger til angst behand­ling