Angst behand­ling

Angst er en natur­lig følel­se, som almin­de­lig­vis opstår, når man oplever en trussel eller fare eller bare en situa­tion, hvor meget er på spil. Angst­fø­lel­sen sætter kroppen i alarm­be­red­skab og gør os i stand til hurtigt at flygte eller kæmpe og håndte­re truen­de situa­tio­ner.

Hjertet banker hurti­ge­re, man sveder, ryster, vejrtræk­nin­gen bliver hurti­ge­re, og man spænder op i kroppen. Kort sagt, kroppen gør sig klar til at håndte­re en svær situa­tion. De fleste har oplevet denne type reaktio­ner, eksem­pel­vis ved reelle farer eller under en eksamen eller jobsam­ta­le.

Uden angst behand­ling kan angsten udvik­le sig til en lidel­se, når reaktio­nen kommer uventet og uden åbenlys grund. Det kan opleves så ubeha­ge­ligt og voldsomt, at angsten hindrer en i at leve et almin­de­ligt liv. Der findes flere forskel­li­ge former for angst, men de krops­li­ge reaktio­ner er stort set de samme. Her følger nogle eksemp­ler på typer af angst:

Genera­li­se­ret angst viser sig ved, at man er udtalt bekym­ret for en hel række ting. Man kan for eksem­pel være bange for, at der skal ske noget forfær­de­ligt med ens nærme­ste, bekym­re sig over, om man har gjort noget forkert i løbet af dagen, eller være bange for sygdom. Bekym­rin­ger­ne kan blive så omfat­ten­de, at man kan have svært ved at koncen­tre­re sig om andet og vil ofte betyde, at man har svært ved at sove om natten, men det kan løses ‚ed den rette angst behang­ling

Social angst er en lammen­de frygt for socia­le situa­tio­ner og for at blive dømt eller ydmyget af andre. Social angst kan få en til at føle sig både skamfuld og alene og vil ofte føre til, at man trækker sig fra socia­le sammen­hæn­ge. Social angst kan således påvir­ke studi­er såvel som arbejde og famili­e­liv i alvor­lig grad.

Panikangst opstår ofte som stærke fysiske sympto­mer såsom voldsom hjerte­ban­ken, brysts­mer­ter og åndenød. Disse anfald kan pludse­ligt og uventet opstå og kan gøre en angst for at være alvor­ligt syg, selvom der intet fysisk er galt med én.

Præsta­tions­angst optræ­der ofte i situa­tio­ner på studie eller arbejde, hvor man skal yde en særlig indsats, for eksem­pel lave en fremlæg­gel­se eller tage en eksamen. Ved præsta­tions­angst fokuse­rer man ofte på det, der kan gå galt, at ”klappen går ned”, eller at man bliver overvæl­det af nervø­si­tet. Ofte er præsta­tions­angst ledsa­get af tanker om, at andre vil opleve en som dum eller inkom­pe­tent, og der kan optræ­de katastro­fe­tan­ker om, at det at fejle kan føre til, at man mister sit job eller ikke kan klare sit studie. En særlig form for præsta­tions­angst er seksu­el præsta­tions­angst, hvor bekym­rin­gen for ikke at kunne gennem­fø­re et samle­je kan blive selvfor­stær­ken­de og lede til undgå­el­se af sex, men frygt ej, vores angst behand­ling kan hjælpe dig.

Tvang­stan­ker og -handlin­ger (OCD) er også en form for angst. Når man har OCD, kan man have plagsom­me tanker om, at der vil ske noget forfær­de­ligt enten med en selv eller ens nærme­ste, hvis ikke man udfører bestem­te ritua­ler igen og igen. Man kan for eksem­pel være bange for at blive smittet med en farlig sygdom og derfor udvik­le tvangs­hand­lin­ger, hvor man vasker hænder hyppi­ge­re og hyppi­ge­re. Man kan også føle, at man er nødt til at tjekke noget efter gentag­ne gange, og måske være bekym­ret for, at der vil ske noget ubeha­ge­ligt, hvis man ikke gør det. Ofte vil man opleve, at tvangs­hand­lin­ger­ne midler­ti­digt får angsten til at blive mindre, men i det lange løb er tvangs­hand­lin­ger­ne med til at forstær­ke proble­mer­ne.

Angst behand­ling hos Psyko­log Centret Israels plads

Angst kan opstå af mange forskel­li­ge grunde, som kan blive afkla­ret i samta­len med en psyko­log. Det kan være, at man er udsat for et for stort arbejds­pres. Der kan være forhold i ens tilvæ­rel­se og baggrund, som er uafkla­re­de eller ubear­bej­de­de, og som man troede, man havde lagt bag sig, eller der kan være helt andre forhold, som spiller ind. Ofte er proble­met med angst, at der starter en ond cirkel, hvor man, for at undgå angsten, trækker sig fra flere og flere situa­tio­ner og dermed begræn­ser sig selv og sin livsud­fol­del­se. I sådan­ne tilfæl­de vil vigti­ge dele af en angst behand­ling være at få hjælp til at bryde denne adfærd og på en tryg og kontrol­le­ret måde at få støtte til at møde nogle af de situa­tio­ner, man er bange for. I andre tilfæl­de vil det, som skal til for at lindre ens angst, være at få talt nogle ubear­bej­de­de og uafkla­re­de forhold, relatio­ner eller hændel­ser igennem og derigen­nem opnå en større indsigt i og fortro­lig­hed med sig selv og andre.

 

Læs mere om: social angsttraume­be­hand­lingsorg