Angst

Angst Psyko­log — Køben­havn

Angst er en natur­lig følel­se, som almin­de­lig­vis opstår, når man oplever sig truet eller bliver presset udover sin kapaci­tet til at rumme følel­sen. Angst kan udvik­le sig til en lidel­se og hindre en i at leve et almin­de­ligt tilfreds­stil­len­de liv. Der findes mange forskel­li­ge former for angst; men de krops­li­ge sympto­mer er stort set de samme.

Panikangst opstår ofte uventet og giver stærke fysiske sympto­mer som voldsom hjerte­ban­ken, brysts­mer­ter og åndenød.

Social angst er en lammen­de følel­se i socia­le situa­tio­ner for at blive dømt og ydmyget af andre, hvorfor skamfø­lel­sen ofte er påtræn­gen­de, og der ses en tendens til at isole­re sig fra andre.

OCD-præge­de tanker og handlin­ger er også en form for angst, hvor man har plagsom­me tanker, som man forsø­ger at omgå ved typisk en form for magisk tænkning, hvor man ved tvangs­mæs­si­ge handlin­ger forsø­ger at ophæve angsten. Dette kan tage form af overdre­ven optaget­hed af renlig­hed, eller at man er nødt til at tjekke noget gentag­ne gange.

Genera­li­se­ret angst viser sig ved at man er udtalt bekym­ret for en række forhold, hvor bekym­rin­ger­ne kan blive så omfat­ten­de, at man kan have svært ved at koncen­tre­re sig om andet, og man vil ofte have svært ved at sove om natten.

Eksamensangst kan hænge sammen med en oplevel­se af fagli­ge vanske­lig­he­der, studi­etvivl, manglen­de motiva­tion, men måske især en udpræ­get tendens til perfek­tio­nis­me, hvor man stiller meget høje krav til sig selv, men man har ofte en lav selvtil­lid.

Behand­ling af angst

 

Behand­lin­gen af angst hos en psyko­log tager sit udgangs­punkt i den enkel­te klient, og varie­rer fra symptom­lin­dring til en mere afdæk­ken­de, dybde­gå­en­de terapi med fokus på mere person­li­ge udfor­drin­ger. Gennem et psyko­te­ra­pe­u­tisk forløb kan man få en højere grad af indsigt i, hvilke situa­tio­ner eller relatio­ner til andre, der skaber angst, samt eventu­elt hvilke forti­di­ge begiven­he­der, der har været medvir­ken­de til at gøre en mere utryg og ængste­lig som person. Det kan være vanske­ligt at ændre på selve de fysio­lo­gi­ske reaktio­ner, men ved en højere grad af selvind­sigt samt evne til at reflek­te­re over forskel­li­ge forhold i sit liv, kan man gradvis ændre sin opfat­tel­se af sig selv samt ydre forhold, således at en reakti­ve­ring af angst efter­hån­den bliver sjæld­ne­re.

Hos Psyko­log­cen­tret Israels Plads i Køben­havn, vil den enkel­te psyko­log kunne tilby­de dig behand­ling af angst med udgangs­punkt i den indivi­du­el­le problem­stil­ling.

 

Læs også om: Lavt Selvværd | Jalou­si