Børne­p­sy­ko­lo­gi­ske undersøgelser

 

Vi tilby­der at udføre børne­p­sy­ko­lo­gi­ske undersøgelser både for priva­te og offent­li­ge myndig­he­der.

Hvad indebæ­rer en børne­p­sy­ko­lo­gisk under­sø­gel­se?

En børne­p­sy­ko­lo­gisk under­sø­gel­se sigter på at nå frem til en dybere forstå­el­se af dynami­k­ken i et barns (eller en ungs) sympto­mer eller udvik­lings­pro­ble­mer.

Proble­mer som angst, selvska­de, vredes­ud­brud, lavt selvværd, forsin­ket udvik­ling eller generel mistriv­sel kan have mange forskel­li­ge og samvir­ken­de årsager.

Der er som oftest tale om et komplekst samspil mellem barnets histo­rie og familie, dets medfød­te forud­sæt­nin­ger og aktuel­le omstæn­dig­he­der, som kan kræve psyko­log­fag­lig eksper­ti­se at afdæk­ke.

Dette kan være nødven­digt for, at familie, skole, pleje­fa­mi­lie, opholds­sted eller insti­tu­tion kan finde nye ideer og handle­mu­lig­he­der, og at der evt. kan lægges en behand­lings­plan for barnet/​den unge.

Hvornår benyt­tes en børne­p­sy­ko­lo­gisk under­sø­gel­se?

En børne­p­sy­ko­lo­gisk under­sø­gel­se kan foreta­ges som del af en samlet under­sø­gel­se af barnets familie, eller en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se, hvor under­sø­gel­sen af barnet/​den unge skal afdæk­ke barnets behov, og hvilke krav disse stiller til barnets omsorgs­per­so­ner.

En børne­p­sy­ko­lo­gisk under­sø­gel­se indehol­der altid grundig anamne­se­sam­ta­le med de voksne, der kender barnet bedst – forældre, skole­læ­re­re mv. — og læsning af tidli­ge­re beskri­vel­ser af barnet.

Dertil kommer samta­le med barnet, ofte også testning, og obser­va­tion af barnet i dets natur­li­ge miljø (skole, insti­tu­tion, familie).

Efter en psyko­lo­gisk under­sø­gel­se af et barn foreta­ger vi grundig videre­gi­vel­se af under­sø­gel­sens resul­ta­ter til forældre og opdrags­gi­ver.

Barnets biolo­gi­ske forældre har et retskrav på at få gennem­gå­et en under­sø­gel­ses­rap­port uanset hvem, der har bestilt den.

Psyko­lo­ger til børne­p­sy­ko­lo­gi­ske undersøgelser