Charlot­te Ander­sen

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi

 

Videreud­dan­nel­se:
Psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi med børn og unge

 

Speci­a­l­om­rå­der:
Psyko­te­ra­pi voksne
Psyko­te­ra­pi unge og børn ned til 3 år
Famili­er
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Super­vi­sion

 

Kort intro:
Jeg arbej­der på socialp­sy­ko­lo­gisk og psyko­a­na­ly­tisk grund­lag. Et behand­lings- eller rådgiv­nings­for­løb vil altid tage udgangs­punkt i nogle indle­den­de samta­ler, hvor vi i fælles­skab vurde­rer, hvad der er behov for og heref­ter træffer aftale om hyppig­hed og varig­hed.

Et behand­lings­for­løb med et barn eller en ung indbe­fat­ter altid også et samar­bej­de med foræl­dre­ne, og ofte vil jeg anbefa­le, at forældre får tilbudt et sidelø­ben­de rådgiv­nings­for­løb med en af mine kolle­ger.

 

Erfarings­bag­grund:
Jeg har arbej­det i mange år med rådgiv­ning og behand­ling af voksne, børn, unge, og famili­er.

Jeg har i al min tid som psyko­log arbej­det på det socia­le område med børn og famili­er, særligt børn og unge anbragt i pleje­fa­mi­li­er, på opholds­ste­der eller på døgnin­sti­tu­tion. I sammen­hæng med dette har jeg lavet psyko­lo­gi­ske undersøgelser af børn med henblik på behand­lings­plan­læg­ning eller vurde­ring af behand­lings­be­hov samt tilknyt­nings­un­der­sø­gel­ser og foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser.

 

Samar­bejds­part­ne­re:
”danmark”

 

Hjemmesi­de­adres­se:
www.charlotte-andersen.dk

 

Mailadres­se:
psykolog@charlotte-andersen.dk

 

Telefon­num­mer:
+45 53 62 93 65

 

CVR
28412037