Depres­sion

Depres­sion kan varie­re i sværheds­grad fra de lette­re depres­si­ve tilstan­de til moderat og svær depres­sion, ligesom man kan have flere depres­si­ve episo­der i sit liv. Ofte ses, at angst og depres­sion er tæt forbun­det. En depres­sion kan derfor have forskel­lig udtryks­form. Nogle er meget triste og kede af det, mens andre har svært ved at føle noget overho­ve­det. Nogle gange viser depres­sion sig ved en tendens til at være irrita­bel, ubeslut­som og opfaren­de, mens andre kan opleve en indre uro eller rastløs­hed, som gør det svært at slappe af. Et fælles karak­te­ri­sti­ka ved depres­sion er, at det går ud over livsglæ­den, ligesom man mangler energi, drivkraft og kan føle sig udmat­tet eller træt igennem en længe­re perio­de. Man mister inter­es­sen for de fleste ting og alting kan føles fuldstæn­dig uover­kom­me­ligt. Man mangler overskud til at klare hverda­gens aktivi­te­ter. Man kan have svært ved at koncen­tre­re sig og begyn­de at isole­re sig fra andre, fordi man ikke orker socialt samvær. Denne grundtil­stand medfø­rer ofte skyld­fø­lel­se eller selvbe­brej­del­ser samt en udpræ­get tendens til vedva­ren­de rumina­tio­ner.

 

Behand­ling af depres­sion.

 

Forsk­ning viser, at psyko­te­ra­pi er den mest virknings­ful­de behand­lings­me­to­de for depres­sion. I psyko­te­ra­pi er det muligt at kortlæg­ge proble­mer­ne, og ofte er det muligt at forstå sympto­mer­ne i sammen­hæng med ens liv. Følel­ser­ne af trist­hed eller fortviv­lel­se er som regel forbun­det med den måde, vi tænker om os selv i relation til andre. Der er ofte et mønster i den måde vi indgår i relatio­ner til andre på, som er præget af forti­di­ge relatio­ner, og som kan forhin­dre en udvik­ling. Dette kan blive tydelig­gjort i en terapi, hvorved man kan arbejde sig ud af en ellers oplevet fastlåst situa­tion.

Hvis du bor i Køben­havn og søger psyko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af depres­sion, vil en psyko­log i Psyko­log­cen­tret Israels Plads kunne hjælpe dig.

 

Læs også om: Angst | Parte­ra­pi | Børn og Unge