Dorthe Kofoed

Cand. Psych.
Autori­se­ret psyko­log
Godkendt Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi og godkendt Super­visor.

 

Videreud­dan­nel­se i:
GAPU (gruppe­a­na­ly­tisk gruppe­te­ra­pi)

 

Speci­a­le­om­rå­der:
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi til voksne og unge med angst, depres­sion, spise­for­styr­rel­ser, trauma­ti­ske kriser og sorgfor­løb samt udviklings-kriser, selvværds­pro­ble­ma­tik­ker, stres­stil­stan­de, psyko­lo­gisk håndte­ring af kronisk sygdom, parte­ra­pi og terapi af unge fra 12 år.

For profes­sio­nel­le super­vi­se­rer jeg psyko­lo­ger mhp. opnåel­se af autori­sa­tion og speci­a­list­god­ken­del­se, perso­na­le på behand­lings­ste­der samt ledere.

 

Kort intro:
Jeg har tidli­ge­re arbej­det som psyki­a­trisk sygeple­jer­ske og terape­ut, inden jeg blev uddan­net Cand. Psyk. fra Køben­havns univer­si­tet i 2003.

Jeg tager som psyko­log udgangs­punkt i den klassi­ske psyko­dy­na­mi­ske referen­ce­ram­me og har også erfaring med kogni­tiv terapi ift. speci­fik­ke lidel­ser. I de terape­u­ti­ske forløb arbej­der jeg sammen med klienten/​parret om at udfol­de og bevidst­gø­re gamle mønstre og under­sø­ge, hvilke der er hensigts­mæs­si­ge, og hvilke der spænder ben og besvær­lig­gør et udvik­len­de og tilfreds­stil­len­de liv. Jeg arbej­der også med mere støtten­de og rådgi­ven­de forløb – bl.a. ift. stress/​kriser og kronisk sygdom, hvor jeg supple­rer psyko­lo­gi­en med min viden om kroppen og dens fysio­lo­gi. Jeg oplever mit arbejde som et privil­e­gie ved at blive invite­ret ind i et andet menne­skes liv, hvor vi sammen udfol­der perso­nens kompe­ten­cer, udfor­drin­ger, sårbar­he­der og drømme. Terapi­en skal således gerne hjælpe perso­nen til at opnå en person­lig udvik­ling og sikre en øget livskva­li­tet.

 

Erfarings­bag­grund:
Jeg har arbej­det i mange år inden­for psyki­a­tri­en – såvel den akutte psyki­a­tri som ambula­to­ri­er — samt været privat­prak­ti­se­ren­de psyko­log igennem flere år. Jeg har således arbej­det med en meget bred vifte af psyko­lo­gi­ske proble­ma­tik­ker og har opnået stor erfaring her i. Min viden om kroppens fysio­lo­gi og dermed reaktio­ner på psyko­lo­gi­ske problem­stil­lin­ger komple­men­te­rer hinan­den på fin vis. Jeg modta­ger løben­de super­vi­sion mhp. fortsat at dygtig­gø­re mig og for at kunne yde den bedst mulige behand­ling.

 

Samar­bejds­part­ne­re:
Udenrigs­mi­ni­ste­ri­et, Falck, SOS, Sygesik­ring Danmark, forsik­rings­sel­ska­ber, Work/​Life, CCF (Colitis-Crohn Forenin­gen). Desuden psyki­a­ter Pia Bohn Christen­sen og Alice Madsen.

 

Hjemmesi­de­adres­se:
www.psykologdorthekofoed.dk

 

Mailadres­se:
psykologdorthekofoed@gmail.com

 

Telefon­num­mer:
+ 45 24 47 18 35

 

CVR:
32869203