Egenterapi og personligt udviklings­arbejde

Der kan være mange grunde til, at du via egenterapi ønsker at udvik­le dig.

Den person­li­ge udvik­ling vil som regel også medfø­re, at du udvik­ler dine fagli­ge kompe­ten­cer.

Øget selvind­sigt vil kunne bedre dine relatio­nel­le evner til gavn for dit forhold til dine nære, men også til såvel klien­ter som kolle­ga­er.

Det kan også være, at du som psyko­log har et ønske om egenterapi mhp. at opnå autori­sa­tion og speci­a­list­god­ken­del­se.

Vi har alle en terape­u­tisk videreud­dan­nel­se inden for en eller flere psyko­te­ra­pe­u­ti­ske referen­ce­ram­mer, og vi vil således kunne hjælpe dig i din udvik­lings­pro­ces.

Psyko­lo­ger til egenterapi og personligt udviklings­arbejde