Elsebeth Møller

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i psyko­te­ra­pi

 

Videreud­dan­nel­se:
Eksisten­ti­elp­sy­ko­te­ra­pi
Kogni­tiv Terapi ACT
Metakog­ni­tiv Terapi
Mindful­ness samt 4‑årig uddan­nel­se i BAT (Body Aware­ness Thera­py)

 

Speci­a­le­om­rå­der:
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af voksne med angst, depres­sion, ADHD, stres­stil­stan­de, spise­for­styr­rel­ser, traumer og akutte kriser, jalou­si, seksu­el­le dysfunk­tio­ner samt eksisten­ti­el­le problem­stil­lin­ger og livskri­ser; herun­der sorg, dødsfald, sygdom, smerte­hånd­te­ring, skils­mis­se og jobskif­te samt lavt selvværd og person­lig udvik­ling.

 

Til profes­sio­nel­le:
Egenterapi og personligt udviklings­arbejde mhp. på autori­sa­tion og speci­a­listud­dan­nel­se.

 

Kort intro:
Jeg er først uddan­net fysio­te­ra­pe­ut og har arbej­det i psyki­a­tri­en gennem flere år og blev uddan­net cand.psych. i 2003. Som psyko­log arbej­der jeg ud fra et Psyko­dy­na­misk grund­lag og kan tilby­de dig samta­ler jf. mine speci­a­le­om­rå­der med udgangs­punkt i det, som har betyd­ning for dig. Jeg lægger stor vægt på, at sympto­mer ikke blot fjernes, men at et forløb medfø­rer en person­lig udvik­ling, som sikrer varige foran­drin­ger og en større følel­se af tilfreds­hed og tilste­de­væ­rel­se i livet.

 

Erfarings­bag­grund:
Jeg har stor erfaring inden­for psyki­a­tri­en og som privat­prak­ti­se­ren­de, hvormed jeg har et stort kendskab med de psyki­ske problem­stil­lin­ger, der kan opstå både akut og ambulant.

I min psyko­log praksis komple­men­te­rer min psyko­lo­gi­ske og fysio­lo­gi­ske viden hinan­den og har gennem årene givet mig en stor forstå­el­se for alle de komplek­se problem­stil­lin­ger, der kan opstå og være en udfor­dring for den enkel­te.

 

Samar­bejds­part­ne­re:
Forsik­rings­sel­ska­ber
Prescri­ba
Sygesik­rin­gen Danmark
Psyki­a­ter Pia Bohn og psyki­a­ter Alice Madsen samt PPcli­nic — Gentof­te.

 

Hjemmesi­de­adres­se: 
psykologteamet‑n.dk

 

Mailadres­se: 
Psykolog-elsebethm@outlook.dk

 

Telefon­num­mer:
+45 26 57 84 88

 

CVR:
33 18 78 58