Elsebeth Møller

Telefon: 26 57 84 88
Mailadres­se: psykpraksis@sol.dk
Hjemmesi­de: www.psykologteamet-n.dk

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Kogni­tiv Terapi
Eksisten­ti­el psyko­te­ra­pi
Mindful­nessba­se­ret Kogni­tiv Terapi/​Stressbehandling
BAT – Body Aware­ness Thera­py

Samarbejdspartnere/​aftaler
Prescri­ba og sundheds­for­sik­rin­ger

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af voksne
Krise­te­ra­pi
Psyko­so­ma­tik og kronisk smerte­be­hand­ling
Spise­for­styr­rel­ser
Seksu­el­le dysfunk­tio­ner
ADHD
Mindful­ness træning