FIND PSYKOLOG_​​gammel

Pernil­le Schar­ff

Pernil­le Schar­ff

Telefon: 22 25 36 33
Mailadres­se: pernille.scharff@hotmail.com
Hjemmesi­de: www.pernillescharff.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list og super­visor i Psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­dy­na­misk psyko­te­ra­pi
Børne­te­ra­pi
Psyko­analyse
Super­vi­sion

Samar­bejds­af­ta­ler
Kommu­ner
Stats­for­valt­ning
Domsto­le

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af voksne
Børne­te­ra­pi
Parte­ra­pi
Super­vi­sion
Under­vis­ning
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser

 

Louise Stub Wittrup

Louise Stub Wittrup

Telefon: 51 20 36 28
Mailadres­se: psykolog@louisewittrup.dk
Hjemmesi­de: http://www.louisewittrup.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Klinisk psyko­lo­gisk videreud­dan­nel­se i psyko­te­ra­pi, super­vi­sion og psyko­te­ra­pi­forsk­ning fra b.la. Univer­si­tets­kli­nik­ken, Insti­tut for Psyko­lo­gi ved Køben­havns Univer­si­tet med afsæt i et bredt teore­tisk funda­ment.

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi med voksne og unge
Super­vi­sion

Samar­bejds­part­ne­re
Falck Healt­hca­re,
Køben­havns Univer­si­tet,
Insti­tut for psyko­lo­gi.
Rigsho­spi­ta­lets center for klinisk Uddan­nel­se.

 

Lone Kretzs­ch­mar

Lone Kretzs­ch­mar

Telefon: 50 59 97 80
Mailadres­se: lone@kretzschmar.dk
Hjemmesi­de: www.kretzschmar.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi
Speci­a­list i Super­vi­sion

Videreud­dan­nel­se i
Familie­te­ra­pi
Psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi
Super­vi­sion

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af unge og voksne
Parte­ra­pi
Gruppe­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi
Diagno­stisk udred­ning
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Super­vi­sion indivi­du­elt og i gruppe
Under­vis­ning

Samar­bejds­af­ta­ler
Univer­si­tes­kli­nik­ken, Insti­tut for Psyko­lo­gi, Køben­havns Univer­si­tet
Psyki­a­trisk speci­al­læ­ge­prak­sis v/​​ Alice Lodberg Madsen og
Pia Bohn Christi­an­sen, Sundheds­for­sik­rin­ger, Social­for­valt­nin­ger,
Overenskomst med sygesik­rin­gen

 

Lisbeth Sanders

Lisbeth Sanders

Videreud­dan­nel­se i:
Den psyko­a­na­ly­ti­ske uddan­nel­se inden­for Dansk Psyko­a­na­ly­tisk Selskab
Trænings­a­na­ly­ti­ker
Kogni­tiv terapi
Dynamisk Inter­per­so­nel Terapi (DIT)
Super­vi­sion

Speci­a­l­om­rå­der:
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af unge og voksne
Analy­tisk gruppe­te­ra­pi
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Super­vi­sion indivi­du­elt og i gruppe
Under­vis­ning

Kort intro:
Jeg er univer­si­tets­ud­dan­net psyko­log, autori­se­ret af Psyko­log­næv­net under Social­mi­ni­ste­ri­et, godkendt speci­a­list i psyko­te­ra­pi og super­vi­sion af Dansk Psyko­log Forening, uddan­net psyko­a­na­ly­ti­ker samt trænings­a­na­ly­ti­ker og dermed medlem af Dansk Psyko­a­na­ly­tisk Selskab.
Jeg foreta­ger psyko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af følgen­de problem­stil­lin­ger:
Angst, depres­sion, kriser og livskri­ser, sorg og tab, stress, præsta­tions­angst og eksamensangst, seksu­el­le overgreb, spise­for­styr­rel­ser – anorek­si, bulimi eller overspis­nings­pro­ble­ma­tik

Erfarings­bag­grund
Igennem de sidste 20 år har jeg arbej­det med et bredt spektrum af klini­ske problem­stil­lin­ger og sidelø­ben­de efter­ud­dan­net mig båden inden­for den psyko­a­na­ly­ti­ske referen­ce­ram­me og den kogni­ti­ve adfærds­te­ra­pe­u­ti­ske skole, hvilket betyder, at jeg i samråd med dig kan tilret­te­læg­ge den psyko­te­ra­pe­u­ti­ske behand­ling efter, hvad jeg vurde­rer passer bedst til at imøde­kom­me de behov og de problem­stil­lin­ger, du præsen­te­rer.
I 2016 afslut­te­de jeg en efter­ud­dan­nel­se i psyko­dy­na­misk og menta­li­se­rings­ba­se­ret korttidste­ra­pi for depres­sion og angst ved Insti­tut for Dynamisk Inter­per­so­nel Terapi (DIT- Insti­tut­tet).

Samar­bejds­part­ne­re: Overenskomst med sygesik­rin­gen, Prescri­ba, Sundheds­for­sik­rin­ger,

Hjemmesi­de­adres­se: www.lisbethsanders.dk

Mailadres­se: lisbeth.sanders@hotmail.com

Telefon­num­mer: 28148266

CVR 30670175

Lisbeth Elmann

Lisbeth Elmann

Telefon: 24 26 02 28
Mailadres­se: psykolog@lisbeth-elmann.dk
Hjemmesi­de: www.lisbeth-elmann.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list og super­visor i klinisk børne­p­sy­ko­lo­gi og psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi med børn og unge
Super­vi­sion

Speci­a­l­om­rå­der
Psyko­te­ra­pi med børn og unge
Psyko­te­ra­pi med voksne
Famili­er
Spise­for­styr­rel­ser
Miljøte­ra­pi
Super­vi­sion — indivi­du­elt og gruppe
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser og foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser

 

 

Asbjørn Peder­sen

Asbjørn Peder­sen

Telefon: 26 17 84 62
Mailadres­se: psykap@gmail.com
Hjemmesi­de: www.asbjornpedersen.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net,
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi,
Speci­a­list i Klinisk Børne­p­sy­ko­lo­gi,
Psyko­a­na­ly­ti­ker

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­a­na­ly­tisk Psyko­te­ra­pi
Psyko­analyse

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi og psyko­analyse med voksne
Parte­ra­pi
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser

 

Charlot­te Ander­sen

Charlot­te Ander­sen

Telefon: 53 62 93 65
Mailadres­se: psykolog.charlotte.andersen@gmail.com
Hjemmesi­de: www.charlotte-andersen.dk

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi med børn og unge

Speci­a­l­om­rå­der:
Psyko­te­ra­pi voksne
Psyko­te­ra­pi unge og børn ned til 3 år
Famili­er
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Super­vi­sion

Dorthe Kofoed

Dorthe Kofoed

Telefon: 24 47 18 35
E‑mail: psykologdorthekofoed@gmail.com
Hjemmesi­de: www.psykologdorthekofoed.dk

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i psyko­te­ra­pi (voksne)
Super­visor i psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Grupp­pe­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi

Samar­bejds­part­ne­re
SOS-Inter­­­na­tio­­nal a/​​s, Psyko­lo­gisk Rådgiv­nings­cen­ter, Colitis-Crohn Forenin­gen, Falck Healt­hca­re, forsik­rings­sel­ska­ber og Udenrigs­mi­ni­ste­ri­et.

Speci­a­l­om­rå­der
Psyko­te­ra­pi af voksne
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af unge fra 12 år
Parte­ra­pi
Gruppe­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi
Krise­te­ra­pi
Psyko­lo­gi­ske erklæringer/​​Forældrekompetenceundersøgelser
Super­vi­sion såvel indivi­du­elt som grupper
Spise­for­styr­rel­ser

 

Elsebeth Møller

Elsebeth Møller

Telefon: 26 57 84 88
Mailadres­se: psykpraksis@sol.dk
Hjemmesi­de: www.psykologteamet‑n.dk

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Kogni­tiv Terapi
Eksisten­ti­el psyko­te­ra­pi
Mindful­nessba­se­ret Kogni­tiv Terapi/​​Stressbehandling
BAT – Body Aware­ness Thera­py

Samarbejdspartnere/​​aftaler
Prescri­ba og sundheds­for­sik­rin­ger

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af voksne
Krise­te­ra­pi
Psyko­so­ma­tik og kronisk smerte­be­hand­ling
Spise­for­styr­rel­ser
Seksu­el­le dysfunk­tio­ner
ADHD
Mindful­ness træning