Foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se

Hvad under­sø­ger en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se?

Foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser foreta­ges som oftest som en del af den børne­fag­li­ge under­sø­gel­se under Servi­ce­lovens §50, der har til formål at afdæk­ke ressour­cer og vanske­lig­he­der hos barnet og famili­en. En foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se udarbej­des sædvan­lig­vis efter anmod­ning fra en kommu­ne og er et supple­ment til den børne­fag­li­ge under­sø­gel­se. En foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se tager altid udgangs­punkt i barnets behov og kan også foreta­ges, før barnet bliver født med fokus på de kommen­de foræl­dres forhold.

De spørgs­mål, en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se kan belyse, er for eksem­pel, om foræl­dre­ne har de nødven­di­ge ressour­cer til at tage sig af deres barn/​børn, hvorvidt og hvordan foræl­dre­ne eventu­elt kan udvik­le de kompe­ten­cer, der skal til for at skabe tilstræk­ke­ligt gode opvækstvil­kår for deres børn.

Hvordan foreta­ges en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se?

En foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se indebæ­rer altid en vurde­ring af foræl­dre­nes kompe­ten­cer i relation til deres barn/​børn. For at kunne lave denne vurde­ring, foreta­ger vi en indivi­du­el psyko­lo­gisk under­sø­gel­se af foræl­dre­nes person­lig­hed og mentale evner, obser­va­tio­ner af dynami­k­ken og samspil­let mellem foræl­dre­ne og børne­ne i famili­en. Hvis barnets/​børnenes udvik­ling, trivsel og støtte­be­hov ikke tidli­ge­re er beskre­vet, indgår der også en indivi­du­el under­sø­gel­se af barnet/​børnene i famili­en.
Den samle­de foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se består derfor oftest af indivi­du­el­le undersøgelser af famili­ens medlem­mer kombi­ne­ret med samspilsob­ser­va­tio­ner.
For at belyse barnets og foræl­dre­nes forhold grundigt og dermed sikre kvali­te­ten af under­sø­gel­sen er det væsent­ligt, at vi får udleve­ret alle relevan­te akter vedrø­ren­de famili­ens medlem­mer fra f.eks. læge, PPR, hospi­tal og Stats­for­valt­nin­gen.

Vi har megen erfaring med at foreta­ge foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser for kommu­ner, og flere af vores psyko­lo­ger er tilknyt­tet Stats­for­valt­nin­gen. Hvis en under­sø­gel­se omfat­ter flere familie­med­lem­mer, vil vi typisk anbefa­le, at der er mere end én psyko­log invol­ve­ret i under­sø­gel­sen. I vores arbejde er vi fokuse­re­de på, at vi, famili­en og kommu­nen i samar­bej­de får et både bredt og dybde­gå­en­de indblik i famili­ens dynamik, så den bedst mulige hjælp kan findes.
Vi planlæg­ger vores undersøgelser i overens­stem­mel­se med Social­mi­ni­ste­ri­ets retnings­linjer for udarbej­del­se og anven­del­se af foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser.

 

Læs mere om: skils­mis­sepsyko­log unge Køben­havnpsyko­log stress