Forældrekompetence-
under­sø­gel­se

Hvad under­sø­ger en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se?

Foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser foreta­ges i socia­le sager, hvor en kommu­ne bestil­ler en under­sø­gel­se i henhold til Servi­ce­loven.

En psyko­lo­gisk under­sø­gel­se er således et supple­ment til den Børne­fag­li­ge Under­sø­gel­se (§50).

De spørgs­mål en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se kan belyse er for eksem­pel, om foræl­dre­ne har de nødven­di­ge ressour­cer til at tage sig af deres børn. Og hvordan foræl­dre­ne kan udvik­le de kompe­ten­cer, der skal til for at skabe tilstræk­ke­ligt gode opvækstvil­kår for deres børn.

På baggrund af en grundig under­sø­gel­se kan psyko­lo­gen vurde­re, hvilken hjælp famili­er med psyko­so­ci­a­le vanske­lig­he­der kan profi­te­re af.

 

Hvordan foreta­ges en foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se?

En foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se indebæ­rer altid en vurde­ring af foræl­dre­nes kompe­ten­cer i relation til deres børn.

For at kunne lave denne vurde­ring, foreta­ger vi blandt andet obser­va­tio­ner af dynami­k­ken og samspil­let mellem foræl­dre­ne og børne­ne i famili­en.

 

Derud­over kan der indgå indivi­du­el­le undersøgelser af foræl­dre­nes person­lig­hed og mentale evner.

Hvis børne­nes udvik­ling, trivsel og støtte­be­hov ikke tidli­ge­re er beskre­vet, indgår der også indivi­du­el­le undersøgelser af børne­ne i famili­en. Den samle­de foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se består derfor oftest af indivi­du­el­le undersøgelser af famili­ens medlem­mer kombi­ne­ret med samspilsob­ser­va­tio­ner.

For at belyse en sag så grundigt som muligt, vil vi desuden bede om at få udleve­ret alle relevan­te akter vedrø­ren­de famili­ens medlem­mer fra fx læge, PPR, hospi­tal og Stats­for­valt­nin­gen. 

Vi har megen erfaring med at foreta­ge foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser for kommu­ner og flere af vores psyko­lo­ger er tilknyt­tet Stats­for­valt­nin­gen.

Hvis en under­sø­gel­se omfat­ter flere familie­med­lem­mer, vil vi anbefa­le, at der er mere end én psyko­log invol­ve­ret i under­sø­gel­sen.

I vores arbejde er vi meget fokuse­re­de på, at vi, famili­en og kommu­nen i samar­bej­de, får et både bredt og dybde­gå­en­de indblik i famili­ens dynamik, så den bedst mulige hjælp kan findes.

Vi planlæg­ger vores undersøgelser i overens­stem­mel­se med Social­mi­ni­ste­ri­ets retnings­linjer for udarbej­del­se og anven­del­se af foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser.

Psyko­lo­ger til foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­se