Hjælp til skils­mis­sebørn

En skils­mis­se kan udvik­le sig til en meget trauma­tisk og kræven­de tid, hvorfor der til tider er behov for person­lig assistan­ce, sparring eller terapi. Med andre ord – en psyko­log kan gennem terapi og samta­le hjælpe mænd, kvinder og børn gennem en skils­mis­se og dermed sikre, at de besid­der redska­ber­ne til at håndte­re de negati­ve aspek­ter ved en skils­mis­se. En psyko­log er løsnin­gen for mange, som går gennem en skils­mis­se.

 

Søg psyko­log når I skal have hjælp til skils­mis­sebørn

 

En psyko­log kan også være løsnin­gen, når der skal indgås nogle aftaler omkring børne­ne efter en skils­mis­se, idet en psyko­log kan hjælpe med at genetab­le­re tilli­den mellem parter­ne i en skils­mis­se. Dette kan være nødven­digt, hvis skils­mis­sen eksem­pel­vis er et resul­tat af utroskab eller andre tillids­brud, som har skabt et dårligt familie­mil­jø og truer med at påvir­ke famili­ens børn, som er uden skyld.

Søg psyko­log inden en skils­mis­se er en reali­tet

En psyko­log er ikke kun en brugbar løsning, når skils­mis­sen er en reali­tet, idet en psyko­log også kan bidra­ge med redska­ber­ne til at få et parfor­hold på ny kurs igen, så en skils­mis­se kan undgås. Gennem parte­ra­pi og samta­le kan uhensigts­mæs­si­ge mønstre brydes, hvilket kan lede til, at uover­ens­stem­mel­ser, som har en ødelæg­gen­de effekt på parfor­hol­det, kan udredes.

 

Læs også om: Børn og Unge | Sundheds­for­sik­ring