Jalou­si

Mange menne­sker er plaget af svære følel­ser af jalou­si, som i sig selv er kilde til mange andre vanske­lig­he­der. Jalou­si kan være med til at ødelæg­ge vores parfor­hold og betyde, at vi mister mange fine stunder, fordi tanker­ne kører på højtryk og vi ikke er i stand til at være til stede.

Jalou­si­ens udtryks­form er meget indivi­du­el. Nogle menne­sker føler stærk vrede og had, mens andre plages af stor angst for at blive svigtet eller forladt. Jalou­si kan også vise sig ved, at man får en mistænk­som og kontrol­le­ren­de adfærd over for sine nære relatio­ner og for at håndte­re jalou­si­en kan udvik­le en adfærd, hvor man selv sårer andre, for ikke selv at blive såret.

Hvis du oplever belasten­de og ødelæg­gen­de følel­ser af jalou­si, kan du søge hjælp fra en psyko­log fra Psyko­log­cen­tret Israels Plads.

Behand­ling af jalou­si hos psyko­log

 

I psyko­te­ra­pi­en vil man sammen med en psyko­log forsø­ge at afkla­re problem­fel­tet, bl.a. grundigt under­sø­ge, hvad der starter jalou­si­en, og hvordan den fremtræ­der for den enkel­te. Man arbej­der også med sin egen livshi­sto­rie, da jalou­si­en ofte hænger sammen med tidli­ge­re relatio­ner og eventu­el­le traumer. En øget indsigt i, hvad der udløser jalou­si­en og de følel­ser den medfø­rer, giver nye mulig­he­der for at håndte­re jalou­si­en og forebyg­ge den i fremti­den.

 

Læs også om: Parte­ra­pi | Lavt Selvværd | Angst