Jalou­si

Hvad er jalou­si?

Mange menne­sker er plaget af jalou­si.

Når vi bliver usikre på vores betyd­ning og værdi og bliver bange for at miste eller blive udeluk­ket fra fælles­skab, så kan jalou­si opstå.

Som psyko­lo­ger kan vi rent faktisk hjælpe dig, hvis du ofte rammes af jalou­si, og du ønsker at gøre noget ved det.

Hvordan kommer jalou­si til udtryk?

Nogle menne­sker føler stærk vrede og had, mens andre plages af overvæl­den­de angst for at blive svigtet eller forladt.

I parfor­hol­det, kan jalou­si­en blive destruk­tiv og betyde, at vi mister mange fine stunder, fordi tanker­ne kører på højtryk, og vi ikke er i stand til at være til stede.

Mistænk­som og kontrol­le­ren­de adfærd i nære relatio­ner kan opstå.

I forsøg på at håndte­re jalou­si­en, kan en adfærd udvik­les, hvor andre såres, med henblik på at undgå selv at blive såret. Jalou­si kan komme til udtryk i mistroisk adfærd. Såsom at tjekke mails, sms’er eller hjemmesi­der, som partne­ren har været inde på, eller at opstil­le et kryds­for­hør, når partne­ren har været ude alene.

Relatio­nen kan komme under stort pres og i værste fald ødelæg­ges.

Alle menne­sker kommer i situa­tio­ner, som vækker jalou­si.

Erfarin­ger fra opvæk­sten og/​eller den aktuel­le livssi­tu­a­tion og usikker selvfø­lel­se får betyd­ning for, hvordan vi oplever og udtryk­ker jalou­si.

 

Behand­ling af jalou­si hos psyko­log i Køben­havn

Hvis du ofte rammes af jalou­si, og ønsker at gøre noget ved det, så vil du i terapi­en kunne arbejde med at få afkla­ret problem­fel­tet.

Vi under­sø­ger grundigt, hvad der udløser den, og hvordan den kommer til udtryk.

Du arbej­der også med din egen livshi­sto­rie, da følel­sen ofte hænger sammen med tidli­ge­re relatio­ner og eventu­el­le traumer.

En øget indsigt i, hvad der udløser jalou­si­en og de følel­ser den medfø­rer, giver nye mulig­he­der for at håndte­re jalou­si­en eller forebyg­ge at den opstår.

Du kan herun­der se en liste over de af vores psyko­lo­ger, der tilby­der behand­ling af jalou­si.

Psyko­lo­ger til behand­ling af jalou­si