Jalou­si

Hvad er jalou­si?

Mange menne­sker er plaget af jalou­si. Når vi bliver usikre på vores betyd­ning og værdi og bliver bange for at miste eller blive udeluk­ket fra fælles­skab, kan jalou­si opstå.

Jalou­si­ens udtryks­form er meget indivi­du­el.

Nogle menne­sker føler stærk vrede og had, mens andre plages af overvæl­den­de angst for at blive svigtet eller forladt. I parfor­hol­det, kan jalou­si­en blive destruk­tiv og betyde, at vi mister mange fine stunder, fordi tanker­ne kører på højtryk og vi ikke er i stand til at være til stede.

Mistænk­som og kontrol­le­ren­de adfærd i nære relatio­ner, kan opstå. I forsøg på at håndte­re jalou­si­en nge for at miste eller blive udeluk­ket fra fælles­skab, kan jalou­si opstå. at håndte­re jalou­si­en, kan en adfærd udvik­les, hvor man sårer andre, med henblik på at undgå selv at blive såret. Jalou­si kan komme til udtryk i mistroisk adfærd som at tjekke mails, sms´er eller hjemmesi­der, som partne­ren har været inde på eller at opstil­le et kryds­for­hør, når partne­ren har været ude alene. Relatio­nen kan komme under stort pres og i værste fald ødelæg­ges.

Alle menne­sker kommer i situa­tio­ner som vækker jalou­si. Erfarin­ger fra opvæk­sten og/​eller den aktuel­le livssi­tu­a­tion og usikker selvfø­lel­se får betyd­ning for hvordan vi oplever og udtryk­ker jalou­si.

Behand­ling hos jalou­si psyko­log Køben­havn

I terapi­en arbej­des der med at afkla­re problem­fel­tet. Det under­sø­ges grundigt, hvad der udløser den og hvordan den kommer til udtryk. Man arbej­der også med sin egen livshi­sto­rie, da jalou­si­en ofte hænger sammen med tidli­ge­re relatio­ner og eventu­el­le traumer. En øget indsigt i, hvad der udløser jalou­si­en og de følel­ser den medfø­rer, giver nye mulig­he­der for at håndte­re jalou­si­en eller forebyg­ge at den opstår.

 

Læs mere om: parte­ra­pi køben­havnlavt selvværd behand­lingsundheds­for­sik­ring