Du er altid velkom­men til at tage kontakt mhp. at høre til terapi­form, evt. vente­tid, pris og øvrige spørgs­mål, som du må have.

 

Adres­se

Rømers­ga­de 11, 1. sal,
1362 Køben­havn K
Kontakt venligst din psyko­log under
Find Psyko­log

 

Trans­port

Klinik­ken ligger tæt på Nørreport Station med mulig­hed for at benyt­te Metro, Regio­nalt­og, S‑tog og busser.

Der er parke­rings­mu­lig­he­der på de omlig­gen­de gader samt nedkør­sel til parke­rings­kæl­der på Linnés­ga­de ved Zahles Skole.

 

Tilskuds­mu­lig­he­der

I nogle tilfæl­de kan kommu­nen efter loven om social servi­ce, yde hel eller delvis dækning af udgif­ten til psyko­log­s­am­ta­ler. Regler­ne admini­stre­res dog forskel­ligt fra kommu­ne til kommu­ne. Derfor bør du kontak­te din bopælskom­mu­ne for yderli­ge­re oplys­nin­ger.

På nogle arbejds­plad­ser eller ved privat forsik­ring, f.eks. Sygesik­rin­gen Danmark, er det muligt at få tilskud til psyko­log­s­am­ta­ler via en sundheds­for­sik­ring.

Psyko­log­cen­tret Israels Plads