Lavt selvværd behand­ling

Lavt selvværd behand­ling findes det virke­ligt?

Selvværds­fø­lel­sen er hos alle menne­sker en central del af vores person­lig­hed. Udvik­lin­gen af selvvær­det er en livslang opgave ift. at finde en balan­ce mellem positi­ve og negati­ve aspek­ter ved synet på os selv og er grund­lagt i de tidlig­ste erfarin­ger med relatio­ner. Vi har alle brug for at balan­ce­re såvel kriti­ske som anerken­den­de tanker om os selv, derfor er lavt selvværd behand­ling så vigtigt

Menne­sker med lavt selvværd oplever, hvordan det kan have en både begræn­sen­de og ødelæg­gen­de indfly­del­se på livsud­fol­del­sen. Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskel­li­ge måder. Ofte viser det sig ved en generel negativ selvop­fat­tel­se og selvned­vur­de­ring. Man har overdre­vent mange kriti­ske og uvenli­ge tanker om sig selv og kæmper med en følel­se af ikke at være god nok. Dertil kommer, at der til lavt selvværd også ofte hører en forestil­ling om, at andre menne­sker også har negati­ve eller kriti­ske tanker om en selv.

I socia­le relatio­ner kan lavt selvværd betyde, at det er svært at føle sig værdi­fuld og inklu­de­ret i fælles­ska­bet med andre. Man kan derfor reage­re med nervø­si­tet, aggres­si­vi­tet og angst i socia­le situa­tio­ner, da man er sårbar og føler sig truet. Selvværds­pro­ble­mer­ne kan omvendt også føre til en overdre­ven tilpas­ning, hvor man konstant forsø­ger at gøre sig fortjent til andres accept, og derfor sætter andres behov før sine egne.

Nedsat selvværd er et af kerne­symp­to­mer­ne ved depres­sion, men at have lavt selvværd, som et generelt træk i ens person­lig­hed, medfø­rer ikke i sig selv, at man udvik­ler en depres­siv tilstand. Dog vil man se en forøget risiko hos menne­sker med lavt selvværd for at udvik­le en depres­sion på et eller andet tidspunkt i livet. På samme måde kan angst og lavt selvværd hænge sammen og gensi­digt forstær­ke hinan­den.

Lavt selvværd behand­ling hos Psyko­log Centret Israels Plads

Behand­ling af lavt selvværd, hvor dette ikke optræ­der i tilknyt­ning til en depres­sion eller angst­li­del­se, har til formål at skabe en forstå­el­se for, hvordan det lave selvværd har udvik­let sig, og hvad der fasthol­der det. Igennem samta­le­te­ra­pi bliver det muligt i højere grad at nuance­re synet på sig selv, kende sine styrker og svaghe­der bedre for derved at kunne indgå i et udbyt­te­rigt samspil med andre og opnå en mere stabil selvfø­lel­se. Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig med lavt selvværd behand­ling

 

Læs mere om: jalou­siforæl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­seangst behand­ling