Behand­ling af lavt selvværd

Kan du virke­lig få behand­ling for lavt selvværd?

Selvværds­fø­lel­sen er hos alle menne­sker en central del af vores person­lig­hed.

Udvik­lin­gen af selvvær­det er en livslang opgave ift. at finde en balan­ce mellem positi­ve og negati­ve aspek­ter ved synet på os selv og er grund­lagt i de tidlig­ste erfarin­ger med relatio­ner.

Vi har alle brug for at balan­ce­re såvel kriti­ske som anerken­den­de tanker om os selv, derfor er behand­ling af lavt selvværd så vigtigt.

Menne­sker med lavt selvværd oplever, hvordan det kan have en både begræn­sen­de og ødelæg­gen­de indfly­del­se på livsud­fol­del­sen.

Hvordan vises lavt selvværd?

Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskel­li­ge måder. Ofte viser det sig ved en generel negativ selvop­fat­tel­se og selvned­vur­de­ring.

Du har overdre­vent mange kriti­ske og uvenli­ge tanker om sig selv og kæmper med en følel­se af ikke at være god nok. Dertil kommer, at der til lavt selvværd også ofte hører en forestil­ling om, at andre menne­sker også har negati­ve eller kriti­ske tanker om dig.

I socia­le relatio­ner kan lavt selvværd betyde, at det er svært at føle sig værdi­fuld og inklu­de­ret i fælles­ska­bet med andre. Du kan derfor reage­re med nervø­si­tet, aggres­si­vi­tet og angst i socia­le situa­tio­ner, da du er sårbar og føler dig truet.

Selvværds­pro­ble­mer­ne kan omvendt også føre til en overdre­ven tilpas­ning, hvor du konstant forsø­ger at gøre dig fortjent til andres accept, og derfor sætter andres behov før dine egne.

Nedsat selvværd er et af kerne­symp­to­mer­ne ved depres­sion. Men at have lavt selvværd, som et generelt træk i ens person­lig­hed, medfø­rer ikke i sig selv, at du udvik­ler en depres­siv tilstand.

Dog vil der ses en forøget risiko hos menne­sker med lavt selvværd for at udvik­le en depres­sion på et eller andet tidspunkt i livet.

På samme måde kan angst og lavt selvværd hænge sammen og gensi­digt forstær­ke hinan­den.

 

Få behand­ling for lavt selvværd behand­ling hos Psyko­log­cen­tret

Behand­ling af lavt selvværd, hvor dette ikke optræ­der i tilknyt­ning til en depres­sion eller angst­li­del­se. Har til formål at skabe en forstå­el­se for, hvordan det lave selvværd har udvik­let sig, og hvad der fasthol­der det.

Igennem samta­le­te­ra­pi bliver det muligt i højere grad at nuance­re synet på sig selv, kende sine styrker og svaghe­der bedre for derved at kunne indgå i et udbyt­te­rigt samspil med andre og opnå en mere stabil selvfø­lel­se.

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig med dit lave selvværd. Du kan ligele­des herun­der se en liste over de af vores psyko­lo­ger, som kan hjælpe dig med behand­ling.

Psyko­lo­ger til behand­ling af lavt selvværd