Lavt selvværd

Om lavt selvværd

Mange menne­sker oplever lavt selvværd, og at det har en både begræn­sen­de og ødelæg­gen­de indfly­del­se på livsud­fol­del­sen. Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskel­li­ge måder. Ofte viser det sig ved en generel negativ selvop­fat­tel­se og selvned­vur­de­ring. Man har kriti­ske og uvenli­ge tanker om sig selv og kæmper med en følel­se af ikke at være god nok. I socia­le relatio­ner kan lavt selvværd betyde, at det er svært at føle sig værdi­fuld og inklu­de­ret i fælles­ska­bet med andre. Menne­sker der lider af lavt selvværd kan reage­re med nervø­si­tet, aggres­si­vi­tet og angst i socia­le situa­tio­ner, da man er sårbar og føler sig truet. Selvværds­pro­ble­mer­ne kan omvendt også føre til en overdre­ven under­da­nig­hed, hvor man konstant forsø­ger at gøre sig fortjent til andres accept, og derfor sætter andres behov før ens egne.

Lavt selvværd — behand­ling

Vores behand­ling af lavt selvværd har til formål at skabe en forstå­el­se for, hvordan det lave selvværd er blevet udvik­let, og hvad der fasthol­der det. Igennem indsigt bliver det muligt at opbyg­ge mindre negati­ve overbe­vis­nin­ger om sig selv, som med tiden vil højne selvfø­lel­sen.   Læs også om: Børn og Unge | Depres­sion