Lisbeth Elmann

Telefon: 24 26 02 28
Mailadres­se: psykolog@lisbeth-elmann.dk
Hjemmesi­de: www.lisbeth-elmann.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list og super­visor i klinisk børne­p­sy­ko­lo­gi og psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi med børn og unge
Super­vi­sion

Speci­a­l­om­rå­der
Psyko­te­ra­pi med børn og unge
Psyko­te­ra­pi med voksne
Famili­er
Spise­for­styr­rel­ser
Miljøte­ra­pi
Super­vi­sion — indivi­du­elt og gruppe
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser og foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser