Lisbeth Elmann

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list og super­visor i klinisk børne­p­sy­ko­lo­gi og psyko­te­ra­pi

 

Videreud­dan­nel­ser + speci­a­le­om­rå­der:
Cand.psych. fra Køben­havns Univer­si­tet i 1994, autori­se­ret af Psyko­log­næv­net og godkendt speci­a­list og super­visor i psyko­te­ra­pi og klinisk børne­p­sy­ko­lo­gi af Dansk Psyko­log­for­e­ning. Jeg har en 2‑årig videreud­dan­nel­se fra Univer­si­tets­kli­nik­ken og en 3‑årig videreud­dan­nel­se i psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi med børn og unge (DSPBU). Jeg har mange års erfaring med:

  • Psyko­te­ra­pi med børn, unge og voksne
  • Familie­te­ra­pi og foræl­dre­rå­d­giv­ning
  • Miljøte­ra­pi
  • Udred­ning og behand­ling af spise­for­styr­rel­ser
  • Super­vi­sion (individuelt/​gruppe) af psyko­lo­ger og andre faggrup­per
  •  Psyko­lo­gi­ske undersøgelser af børn, unge og voksne
  • Foræl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­ser og relations- og tilknyt­nings­un­der­sø­gel­ser

Kort intro:
Jeg er uddan­net og arbej­der inden­for den psyko­a­na­ly­ti­ske referen­ce­ram­me. Jeg er optaget af de dynami­ske proces­ser, der foregår inden i den enkel­te og mellem menne­sker, og som kan præge samspil­let og de mellem­men­ne­ske­li­ge relatio­ner. Mit fokus i terapi og rådgiv­ning er sammen at forstå de følel­ser og forestil­lin­ger, der knytter sig hertil med henblik på at kunne udvik­le nye og mere hensigts­mæs­si­ge forstå­el­ses­må­der og/​eller handle­møn­stre – både i forhold til sig selv og andre.

 

Erfarings­bag­grund:
Jeg har både under min studi­e­tid og siden arbej­det inden­for børne‑, unge- og familie­om­rå­det. Jeg har mere end 20 års erfaring fra ansæt­tel­se i hospi­tals­sy­ste­met, i psyki­a­tri­en og på en miljøte­ra­pe­u­tisk døgnin­sti­tu­tion.

 

Samar­bejds­part­ne­re:
Sygefor­sik­ring Danmark
Priva­te sundheds­for­sik­rin­ger

 

Hjemmesi­de­adres­se:
www.lisbeth-elmann.dk

 

Mailadres­se:
Psykolog@lisbeth-elmann.dk

 

Telefon­num­mer:
+45 24 26 02 28

 

CVR:
38 28 69 27