Lisbeth Sanders

Videreud­dan­nel­se i:
Den psyko­a­na­ly­ti­ske uddan­nel­se inden­for Dansk Psyko­a­na­ly­tisk Selskab
Trænings­a­na­ly­ti­ker
Kogni­tiv terapi
Dynamisk Inter­per­so­nel Terapi (DIT)
Super­vi­sion

Speci­a­l­om­rå­der:
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af unge og voksne
Analy­tisk gruppe­te­ra­pi
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Super­vi­sion indivi­du­elt og i gruppe
Under­vis­ning

Kort intro:
Jeg er univer­si­tets­ud­dan­net psyko­log, autori­se­ret af Psyko­log­næv­net under Social­mi­ni­ste­ri­et, godkendt speci­a­list i psyko­te­ra­pi og super­vi­sion af Dansk Psyko­log Forening, uddan­net psyko­a­na­ly­ti­ker samt trænings­a­na­ly­ti­ker og dermed medlem af Dansk Psyko­a­na­ly­tisk Selskab.
Jeg foreta­ger psyko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af følgen­de problem­stil­lin­ger:
Angst, depres­sion, kriser og livskri­ser, sorg og tab, stress, præsta­tions­angst og eksamensangst, seksu­el­le overgreb, spise­for­styr­rel­ser – anorek­si, bulimi eller overspis­nings­pro­ble­ma­tik

Erfarings­bag­grund
Igennem de sidste 20 år har jeg arbej­det med et bredt spektrum af klini­ske problem­stil­lin­ger og sidelø­ben­de efter­ud­dan­net mig båden inden­for den psyko­a­na­ly­ti­ske referen­ce­ram­me og den kogni­ti­ve adfærds­te­ra­pe­u­ti­ske skole, hvilket betyder, at jeg i samråd med dig kan tilret­te­læg­ge den psyko­te­ra­pe­u­ti­ske behand­ling efter, hvad jeg vurde­rer passer bedst til at imøde­kom­me de behov og de problem­stil­lin­ger, du præsen­te­rer.
I 2016 afslut­te­de jeg en efter­ud­dan­nel­se i psyko­dy­na­misk og menta­li­se­rings­ba­se­ret korttidste­ra­pi for depres­sion og angst ved Insti­tut for Dynamisk Inter­per­so­nel Terapi (DIT- Insti­tut­tet).

Samar­bejds­part­ne­re:
Overenskomst med sygesik­rin­gen, Prescri­ba, Sundheds­for­sik­rin­ger,

Hjemmesi­de­adres­se:
www.lisbethsanders.dk

 

Mailadres­se:
lisbeth.sanders@hotmail.com

Telefon­num­mer:
28148266

CVR 30670175