Lisbeth Sanders

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list og super­visor i Psyko­te­ra­pi

 

Videreud­dan­nel­se i:
Kogni­tiv terapi
Psyko­a­na­ly­ti­ker
Dynamisk Inter­per­so­nel Terapi (DIT)

 

Speci­a­l­om­rå­der:
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af unge og voksne
Analy­tisk gruppe­te­ra­pi
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Under­vis­ning
Super­vi­sion

 

Samar­bejds­af­ta­ler:
Prescri­ba, Sundheds­for­sik­rin­ger, Overenskomst med sygesik­rin­gen

 

Hjemmesi­de­adres­se:
www.lisbethsanders.dk

 

Mailadres­se:
lisbeth.sanders@hotmail.com

 

Telefon:
+45 28 14 82 66