Lone Kretzs­ch­mar

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi
Speci­a­list i Super­vi­sion

Videreud­dan­nel­se i:
Familie­te­ra­pi
Psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi
Super­vi­sion

Speci­a­l­om­rå­der:
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af unge og voksne
Parte­ra­pi
Gruppe­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi
Diagno­stisk udred­ning
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Super­vi­sion indivi­du­elt og i gruppe
Under­vis­ning

Samar­bejds­af­ta­ler:
Univer­si­tes­kli­nik­ken, Insti­tut for Psyko­lo­gi, Køben­havns Univer­si­tet
Psyki­a­trisk speci­al­læ­ge­prak­sis v/​ Alice Lodberg Madsen og
Pia Bohn Christi­an­sen, Sundheds­for­sik­rin­ger, Social­for­valt­nin­ger,
Overenskomst med sygesik­rin­gen

Hjemmesi­de­adres­se: 
www.kretzschmar.dk

Mailadres­se: 
lone@kretzschmar.dk

Telefon:
+45 50 59 97 80