Lone Kretzs­ch­mar

Info: Lone Kretzs­ch­mar, cand.psych., autori­se­ret af psyko­log­næv­net, speci­a­list i psyko­te­ra­pi og super­vi­sion, videreud­dan­net i psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi og familie­te­ra­pi. Mit speci­a­le er psyko­te­ra­pi til voksne, unge voksne og par. Jeg har en bred erfaring inden­for de fleste psyko­lo­gi­ske områder, bl.a. angst, depres­sion, stress, sorg og kriser og person­lig­heds­for­styr­rel­ser, men også mere almen­p­sy­ko­lo­gi­ske problem­stil­lin­ger som lavt selvværd, identi­tetsu­sik­ker­hed og relatio­nel­le udfor­drin­ger. Jeg har yngre psyko­lo­ger og psyki­a­te­re i egenterapi og super­vi­sion som del af deres autori­sa­tion eller speci­a­listud­dan­nel­se.

Kort intro: Jeg er uddan­net psyko­log i 1989 fra Køben­havns Univer­si­tet. Efter mange år som klinisk psyko­log i voksen­p­sy­ki­a­tri­en blev jeg i 2006 privat­prak­ti­se­ren­de psyko­log, siden 2007 som del af praksis­fæl­les­ska­bet Psyko­log­cen­tret Israels Plads. Jeg har overenskomst med den offent­li­ge sygesik­ring og modta­ger derfor klien­ter med lægehen­vis­ning. Ved siden af mit virke som privat­prak­ti­se­ren­de psyko­log, har jeg gennem mange år været ansat som ekstern lektor på Insti­tut for psyko­lo­gi, Køben­havns Univer­si­tet, hvor jeg under­vi­ser kommen­de psyko­lo­ger i psyko­te­ra­pe­u­ti­ske metoder.

Erfarings­bag­grund: I min ansæt­tel­se i voksen­p­sy­ki­a­tri­en på Bispeb­jerg Hospi­tal arbej­de­de jeg med udred­ning og psyko­te­ra­pi til menne­sker med stress og angst­re­la­te­re­de tilstan­de, depres­sion, spise­for­styr­rel­ser, incest og person­lig­heds­for­styr­rel­ser. En del af årene var jeg leden­de psyko­log og ansvar­lig for etable­ring af og ledel­se af et speci­a­l­af­snit for person­lig­heds­for­styr­rel­ser.

Samar­bejds­part­ne­re: Sygefor­sik­rin­gen ”Danmark”, Topdan­mark, Danica, Scandia, Brolin Westrell 

Hjemmesi­de­adres­se: 
www.kretzschmar.dk 

Mailadres­se: 
lone@kretzschmar.dk 

Telefon:
+45 50 59 97 80 

CVR nummer: 29502935