Louise Stub Wittrup

Telefon: 51 20 36 28
Mailadres­se: psykolog@louisewittrup.dk
Hjemmesi­de: http://www.louisewittrup.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Klinisk psyko­lo­gisk videreud­dan­nel­se i psyko­te­ra­pi, super­vi­sion og psyko­te­ra­pi­forsk­ning fra b.la. Univer­si­tets­kli­nik­ken, Insti­tut for Psyko­lo­gi ved Køben­havns Univer­si­tet med afsæt i et bredt teore­tisk funda­ment.

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi med voksne og unge
Super­vi­sion

Samar­bejds­part­ne­re
Falck Healt­hca­re,
Køben­havns Univer­si­tet,
Insti­tut for psyko­lo­gi.
Rigsho­spi­ta­lets center for klinisk Uddan­nel­se.