Louise Stub Wittrup

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi

Cand. Psych fra Århus og Køben­havns univer­si­te­ter, 1997. Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net, 2002. Nordisk Forsker­kur­sus i admini­stra­tion og kodning af Adult Attach­ment Inter­view på Psyko­lo­giska Insti­tio­nen, Göteborg Univer­si­tet, 2002. Speci­a­list i Psykoterapi/​klinisk psyko­lo­gi, godkendt af Dansk Psyko­log­for­e­ning, 2010.

 

Kort intro:
Jeg beskæf­ti­ger mig med psyko­te­ra­pi, psyko­lo­gisk rådgiv­ning, under­vis­ning og super­vi­sion. De seneste 20 år af mit arbejds­liv, har jeg været meget optaget af at yde hjælp til menne­sker, der oplever livsfor­an­drin­ger, relatio­nel­le proble­mer, svigten­de selvværd, uafkla­ret­hed, manglen­de motiva­tion, stress, tab, sorg, skils­mis­ser, ferti­li­tets­pro­ble­mer, alvor­lig sygdom, pårøren­de-proble­ma­tik­ker, angst, depres­sion, spise­for­styr­rel­ser og andre problem­stil­lin­ger, som rammer fra tid til anden plager, hæmmer livsud­fol­del­sen og påvir­ker relatio­ner.

Super­vi­sion til endnu ikke autori­se­re­de eller endnu ikke speci­a­list­god­kend­te psyko­lo­ger, optager mig. Leder­ud­vik­ling og opkvalificering/​uddannelse af medar­bej­de­re inden­for social- og sundheds­sek­tor, forsik­rings- og servi­ce­er­hverv er en del af mit arbejds­om­rå­de.

 

Erfarings­bag­grund:
Min arbejds­mæs­si­ge baggrund er ansæt­tel­se i psyko­lo­gisk rådgiv­nings­re­gi, som terape­ut, metode-udvik­ler og projekt­le­der. Ansæt­tel­se på Insti­tut for Psyko­lo­gi, Køben­havns Univer­si­tet, tilknyt­tet forskings­pro­jek­ter forank­ret i det psyko­te­ra­pe­u­ti­ske område, konfe­ren­cer og teore­ti­ske semina­rer, beskæf­ti­get med super­vi­sion og under­vis­ning af stude­ren­de, psyko­lo­gisk udred­ning og behand­ling.

Privat praksis og konsu­lentvirk­som­hed med følgen­de arbejds­om­rå­der: Psyko­lo­gisk vurde­ring, Korttids- og længe­re­va­ren­de psyko­te­ra­pe­u­ti­ske forløb: Indivi­du­el­le- og gruppe­for­løb med klien­ter med et bredt spektrum af problem­stil­lin­ger. Super­vi­sion af psyko­lo­ger, ledere og medar­bej­de­re inden­for social- og sundheds­sek­to­ren.

Konsu­lent og under­vi­ser for uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, kommu­ner og erhvervsvirk­som­he­der bl.a. vedr. Præsta­tion og angst, leder­ud­vik­ling, belast­nings­fak­to­rer, stress-håndte­ring og kontakt med vrede og truen­de og/​eller krise­ram­te kunder eller medar­bej­de­re.
Speci­a­le­cen­sor ved Forsvar­sa­ka­de­miets leder­ud­dan­nel­se.
Timelæ­rer ved Center for Klinisk Uddan­nel­se på Rigsho­spi­ta­let: Under­vis­ning af medicin­stu­de­ren­de og speci­al­læ­ger i samta­le­me­to­dik og patient­kon­takt i forskel­li­ge former for lægeli­ge samta­ler.
Ekstern lektor ved Insti­tut for Psyko­lo­gi, hvor jeg har vareta­get under­vis­ning og super­vi­sion af stude­ren­de i faget Psyko­lo­gisk Analy­se og Fortolk­ning.
Forsk­nings­sam­ar­bej­de med Univer­si­tets­kli­nik­ken, Insti­tut for Psyko­lo­gi forsk­nings­pro­jek­ter vedr. psyko­te­ra­pe­u­ti­ske allian­ce og tilknyt­nings­møn­stre.
Super­visor i Lands­for­e­nin­gen mod Spise­for­styr­rel­ser.

 

Videreud­dan­nel­se i:
Jeg er videreud­dan­net med et bredt teore­tisk og metode­mæs­sigt afsæt. Min hoved­in­ter­es­se er den psyko­dy­na­mi­ske referen­ce­ram­me, hvor erfarings­bag­grund, følel­ses­mæs­si­ge reaktio­ner, tanker og oplevel­ser af sig selv og andre er genstand for fælles under­sø­gel­se. Problem­stil­lin­ger i den enkel­te og i relatio­ner til andre menne­sker er ofte vigti­ge fokus­om­rå­der.
Jeg har endvi­de­re bl.a. uddan­nel­se i kogni­tiv metode, tilknyt­nings­te­o­ri, eksisten­ti­elp­sy­ko­lo­gi, sorg- og krise­in­ter­ven­tion og tilpas­ser forstå­el­se og metode til den enkel­tes problem­stil­ling og behov.

 

Samar­bejds­part­ne­re:
Insti­tut for Psyko­lo­gi, Købeh­navns Univer­si­tet, Forsvar­sa­ka­de­miets Leder­ud­dan­nel­ser, Falck Healt­hca­re, Sygefor­sik­rin­gen Danmark, en række forsik­rings­sel­ska­ber som tilby­der sundheds­for­sik­rin­ger

 

Hjemmesi­de­adres­se:
http://www.louisewittrup.dk

 

Mailadres­se:
psykolog@louisewittrup.dk

 

Telefon­num­mer:
+45 51 20 36 28

 

CVR:
26958008