OM PSYKOLOGCENTRET

Psyko­log­cen­tret Israels Plads er et veletab­le­ret psyko­log­cen­ter place­ret centralt i Køben­havn ved Nørreport Station.

Vi kan tilby­de forskel­li­ge former for psyko­log­hjælp til en lang række problem­stil­lin­ger, og vi behand­ler både børn, unge, par, famili­er og indivi­du­el­le.

Der arbej­der 10 psyko­lo­ger i centret, der er alle univer­si­tets­ud­dan­ne­de og autori­se­re­de med mellem 25–35 års erfaring. Vi har alle ligele­des en grundig efter­ud­dan­nel­se i psyko­te­ra­pi.

Vi har yderme­re stærkt fokus på videreud­dan­nel­se, og vi har derfor altid løben­de psyko­log­prak­ti­kan­ter og tilby­der super­vi­sion.

Bred erfaring

Tilsam­men har vi en bred erfarings­bag­grund inden­for:

  • Voksen­p­sy­ki­a­tri
  • Behand­ling af børn og unge
  • Familie­be­hand­ling
  • PPR
  • Rådgiv­nings­cen­tre
  • Mor-barnbe­hand­ling
  • Behand­lings­hjem
  • Univer­si­tets­kli­nik­ken
  • Organi­sa­tions- og leder­ud­vik­ling
  • Under­vis­nings- og kursus­virk­som­hed i kommu­ner, uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner & priva­te virksom­he­der

Afhæn­gig af problem­stil­lin­gen tilby­der vi forskel­li­ge former for behand­lings­me­to­der såsom kogni­tiv terapi, mindful­ness, psyko­dy­na­misk terapi og psyko­analyse.