OM OS OG CENTRET

Psyko­log­cen­tret Israels Plads er et veletab­le­ret psyko­log­cen­ter place­ret centralt i Køben­havn ved Nørreport Station. Vi kan tilby­de forskel­li­ge former for psyko­log­hjælp til en lang række problem­stil­lin­ger. Der arbej­der 10 psyko­lo­ger i centret, der er univer­si­tets­ud­dan­ne­de og autori­se­re­de med mange års erfaring og grundig efter­ud­dan­nel­se i psyko­te­ra­pi.

Til sammen har vi en bred erfarings­bag­grund inden­for voksen­p­sy­ki­a­tri, behand­ling af børn og unge, familie­be­hand­ling, PPR, Rådgiv­nings­cen­tre, mor-barnbe­hand­ling, behand­lings­hjem, Univer­si­tets­kli­nik­ken, organi­sa­tions- og leder­ud­vik­ling, under­vis­nings- og kursus­virk­som­hed i kommu­ner, uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og priva­te virksom­he­der.

Afhæn­gig af problem­stil­ling tilby­der vi forskel­li­ge former for behand­lings­me­to­der så som kogni­tiv terapi, mindful­ness, psyko­dy­na­misk terapi og psyko­analyse.