Parte­ra­pe­ut i Køben­havn

Hvordan virker parte­ra­pi?

Proble­mer i parfor­hol­det kan komme til udtryk på mange måder.

Parret kan opleve at være ved at vokse fra hinan­den, hvorved forhol­det kan fremtræ­de mere praktisk end følel­ses­fuldt.

Det kan også komme til udtryk ved mange skænde­ri­er og voldsom­me følel­ser, når parret ikke oplever sig forstå­et og mødt i hver deres behov og følel­ser.

Der kan også være tale om, at der har været utroskab i parfor­hol­det, der udfor­drer parrets oplevel­se af tryghed og tillid til hinan­den.

Hos Psyko­log Centret Israels Plads Køben­havn K tilby­der vi parte­ra­pi for dig og din partner, når I kæmper med forhol­det, kærlig­he­den og relatio­nen til hinan­den.

Som parte­ra­pe­ut i Køben­havn tilby­der vi effek­tiv parte­ra­pi

Formå­let med parte­ra­pi­en er at hjælpe dig og din partner til i højere grad at forstå jeres egne mønstre og opnå en viden om baggrun­den for den andens adfærd, ønsker og behov.

Herved søges dialo­gen parret imellem styrket med mulig­hed for øget tilknyt­ning, idet en sådan forstå­el­se ofte vil mindske vrede og frustra­tio­ner.

Der vil således i terapi­en også være fokus på at se på hver enkel­tes tidlig­ste relatio­nel­le erfarin­ger.

Vi arbej­der således både med forti­den og nutiden med henblik på at styrke parret til øget samhø­rig­hed og værds­æt­tel­se af hinan­den.

For par, som har vanske­ligt ved at opnå øget trivsel, kan parte­ra­pi­en hjælpe parret med at mere bliver afkla­ret på et mere bevidst plan, om de ønsker at fortsæt­te som par, eller om der skal arbej­des med at opløse forhol­det på afkla­ret og moden vis.

 

Hvordan foregår forlø­bet hos en parte­ra­pe­ut?

Forlø­bet vil oftest bestå af en indle­den­de samta­le, hvor parret beskri­ver, hvad de kunne ønske at opnå med parte­ra­pi­en.

Forlø­bets længde er afhæn­gig af både parret og problem­stil­lin­gen, men ofte 4 — 10 gange.

Nogle par stopper, når tryghe­den er genetab­le­ret. Andre fortsæt­ter og benyt­ter parte­ra­pi til at opnå en dybere og mere bevidst forbun­det­hed med hinan­den.

Mange af psyko­lo­ger­ne i Psyko­log­cen­tret Israels Plads, Køben­havn K. har langva­rig erfaring med at arbejde med par.

Det er muligt at gå i parte­ra­pi hos en enkelt psyko­log eller to psyko­lo­ger, dette afhæn­gigt af parrets proble­ma­tik.

Hvis du og din partner søger en parte­ra­pe­ut i Køben­havn, kan I trygt vælge en psyko­log hos os, der tilby­der dette. Du kan herun­der se en liste over, hvilke af vores psyko­lo­ger der tilby­der parte­ra­pi.

Psyko­lo­ger til parte­ra­pi