Parte­ra­pi Køben­havn

Hvordan virker parte­ra­pi?

Proble­mer i parfor­hol­det kan komme til udtryk på mange måder. Parret kan opleve at være ved at vokse fra hinan­den, hvorved forhol­det kan fremtræ­de mere praktisk end følel­ses­fuldt. Det kan også komme til udtryk ved mange skænde­ri­er og voldsom­me følel­ser, når parret ikke oplever sig forstå­et og mødt i hver deres behov og følel­ser. Der kan også være tale om, at der har været utroskab i parfor­hol­det, der udfor­drer parrets oplevel­se af tryghed og tillid til hinan­den.
Kontakt os allere­de nu for at høre mere om parte­ra­pi i Køben­havn

Parte­ra­pi i Køben­havn

Formå­let med parte­ra­pi­en er at hjælpe parret til i højere grad at forstå egne mønstre og opnå en viden om baggrun­den for den andens adfærd, ønsker og behov. Herved søges dialo­gen parret imellem styrket med mulig­hed for øget tilknyt­ning, idet en sådan forstå­el­se ofte vil mindske vrede og frustra­tio­ner. Der vil således i terapi­en også være fokus på at se på hver enkel­tes tidlig­ste relatio­nel­le erfarin­ger. Vi arbej­der således både med forti­den og nutiden med henblik på at styrke parret til øget samhø­rig­hed og værds­æt­tel­se af hinan­den.

For par, som har vanske­ligt ved at opnå øget trivsel, kan parte­ra­pi­en hjælpe parret med at mere bliver afkla­ret på et mere bevidst plan, om de ønsker at fortsæt­te som par eller skal arbejde med at opløse forhol­det på afkla­ret og moden vis.

Forlø­bet vil oftest bestå af en indle­den­de samta­le, hvor parret beskri­ver hvad de kunne ønske at opnå med parte­ra­pi­en. Forlø­bets længde er afhæn­gig af både parret og problem­stil­lin­gen, men ofte 4 — 10 gange. Nogle par stopper når tryghe­den er genetab­le­ret, andre fortsæt­ter og benyt­ter parte­ra­pi til at opnå en dybere og mere bevidst forbun­det­hed med hinan­den

Mange af psyko­lo­ger­ne i Psyko­log­cen­tret Israels Plads, Køben­havn K. har langva­rig erfaring med at arbejde med par. Det er muligt at gå i parte­ra­pi hos en enkelt psyko­log eller to psyko­lo­ger, dette afhæn­gigt af parrets proble­ma­tik.

Hvis I søger parte­ra­pi i Køben­havn kan I vælge en psyko­log under Find Psyko­log, som tilby­der dette.

 

Læs mere om: social angsttraume­be­hand­lingsorg