Pernil­le Schar­ff

Telefon: 22 25 36 33
Mailadres­se: pernille.scharff@hotmail.com
Hjemmesi­de: www.pernillescharff.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list og super­visor i Psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­dy­na­misk psyko­te­ra­pi
Børne­te­ra­pi
Psyko­analyse
Super­vi­sion

Samar­bejds­af­ta­ler
Kommu­ner
Stats­for­valt­ning
Domsto­le

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af voksne
Børne­te­ra­pi
Parte­ra­pi
Super­vi­sion
Under­vis­ning
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser