Privat­livspo­li­tik

Dataansvar – Psyko­log­cen­te­ret Israels Plads tager din databe­skyt­tel­se alvor­ligt

Hos Psyko­log­cen­te­ret Israels Plads behand­ler vi person­da­ta og har derfor vedta­get denne privat­livs­be­skyt­tel­ses­po­li­tik, der fortæl­ler dig, hvordan vi behand­ler dine data.

For at beskyt­te dine person­da­ta bedst muligt, vurde­rer vi løben­de, hvor høj risiko­en er for, at vores databe­hand­ling påvir­ker dine grund­ret­tig­he­der negativt.

Vi er især opmærk­som­me på risiko­en for, at du udsæt­tes for diskri­mi­na­tion eller ID-tyveri, eller lider økono­misk tab, tab af omdøm­me eller datafor­tro­lig­hed.

I tilfæl­de af at de beslut­nin­ger, vi har behov for at træffe er afhæn­gi­ge af, at vi kan behand­le følsom­me person­da­ta om dig. Gennem­fø­rer vi en analy­se af konse­kven­ser­ne af databe­hand­lin­gen for din privat­livs­be­skyt­tel­se.

Konse­kvens­a­na­ly­sen gennem­fø­res før, vi begyn­der at behand­le dine person­da­ta.

 

Kontak­top­lys­nin­ger

Den enkel­te psyko­log i Psyko­log­cen­te­ret Israels Plads er dataansvar­lig, og sikrer, at dine person­da­ta behand­les i overens­stem­mel­se med lovgiv­nin­gen.

Du kan finde kontak­top­lys­nin­ger på den pågæl­den­de psyko­log under menupunk­tet: Find psyko­log på hjemmesi­den.

Websi­te: www.psykologcentretisraelsplads.dk

Vi sikrer fair og trans­pa­rent databe­hand­ling

Når vi beder dig om at stille dine person­da­ta til rådig­hed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behand­ler om dig og til hvilket formål.

Du modta­ger oplys­ning herom på tidspunk­tet for indsam­ling af dine person­da­ta.

Hvis vi indhen­ter data om dig fra andre, fx en myndig­hed eller samar­bejds­part­ner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhen­tet dine person­da­ta.

Vi oplyser også om formå­let med indhent­nin­gen og det lovgrund­lag, der giver os adgang til at indhen­te dine person­da­ta.

 

Behand­ling af person­da­ta

 

Vi anven­der denne type data om dig

Vi anven­der data om dig for at gøre vores servi­ce bedre og sikre kvali­tet i vores produk­ter og tjene­ster samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anven­der, omfat­ter:

  • Almin­de­li­ge person­da­ta
  • CPR-nummer
  • Følsom­me data

Vi sammen­stil­ler ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra socia­le medier.

 

Vi indsam­ler og opbeva­rer dine person­da­ta til bestem­te formål

 

Vi indsam­ler og opbeva­rer dine data i forbin­del­se med bestem­te formål.

Det sker i forbin­del­se med:

  • Behand­lin­ger på klinik­ken og journal­fø­ring, samt opbeva­ring af dine oplys­nin­ger
  • Admini­stra­tion af din relation til os
  • Opfyl­del­se af lovkrav
  • Overfør­sel af behand­lings­op­lys­nin­ger til sygefor­sik­rin­ger, fx ’danmark’ til brug for din refusion af udgif­ten til din behand­ling
  • Undersøgelser for retter­ne, eller undersøgelser og behand­lings­op­ga­ver, som er bestilt af en kommu­ne

Vi videre­gi­ver aldrig oplys­nin­ger uden dit samtyk­ke, med mindre der er tale om en oplys­ning, som falder ind under vores under­ret­nings­pligt på området for børn og unge i henhold til Servi­ce­lovens § 153.

Vi kan få behov for at anven­de dine person­da­ta til et andet formål end det, de blev indsam­let til. Medmin­dre du har givet samtyk­ke til en sådan ny anven­del­se, under­sø­ger vi, om det oprin­de­li­ge formål med indsam­lin­gen af dine data er forene­ligt med det nye formål.

Vi vurde­rer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almin­de­li­ge eller følsom­me oplys­nin­ger, vi har behov for at bruge.

Vi vurde­rer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negati­ve konse­kven­ser for din handle­fri­hed.

 

Vi behand­ler kun relevan­te person­da­ta

Vi behand­ler kun data om dig, der er relevan­te og tilstræk­ke­li­ge i forhold til de formål, der er define­ret ovenfor.

Formå­let er afgøren­de for, hvilken type data om dig, der er relevan­te for os. Det samme gælder omfan­get af de person­da­ta, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkre­te formål.

Inden vi behand­ler dine person­da­ta, under­sø­ger vi, om det er muligt for os at minime­re mængden af data om dig.

Vi under­sø­ger også, om nogle af de dataty­per, vi anven­der, kan bruges i anony­mi­se­ret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvir­ker negativt på vores forplig­tel­ser eller den tjene­ste eller servi­ce, vi tilby­der dig.

 

Vi behand­ler kun nødven­di­ge person­da­ta

Vi indsam­ler, behand­ler og opbeva­rer kun de person­da­ta, der er nødven­di­ge i forhold til at opfyl­de vores fastsat­te formål.

Derud­over kan det være bestemt ved lovgiv­ning, hvilken type data, der er nødven­dig at indsam­le og opbeva­re for vores forret­nings­drift. Typen og omfan­get af de person­da­ta, vi behand­ler, kan også være nødven­di­ge for at opfyl­de en kontrakt eller en anden retlig forplig­tel­se.

 

Vi kontrol­le­rer og opdate­rer dine person­da­ta

Vi kontrol­le­rer, at de person­da­ta, vi behand­ler om dig, ikke er urigti­ge eller vildle­den­de. Vi sørger også for at opdate­re dine person­da­ta løben­de.

Da vores servi­ce er afhæn­gig af, at dine data er korrek­te og opdate­re­de, beder vi dig oplyse os om relevan­te ændrin­ger i dine data. Du kan benyt­te kontak­top­lys­nin­ger­ne ovenfor til at meddele os dine ændrin­ger.

For at sikre kvali­te­ten af dine data, har vi vedta­get inter­ne regler og fastlagt proce­du­rer for kontrol og opdate­ring af dine person­da­ta.

 

Vi sletter dine person­da­ta, når de ikke længe­re er nødven­di­ge

Vi sletter dine person­da­ta, når de ikke længe­re er nødven­di­ge i forhold til det formål, som var grunden til vores indsam­ling, behand­ling og opbeva­ring af dine data.

Vi indhen­ter dit samtyk­ke, inden vi behand­ler dine person­da­ta

Vi indhen­ter dit samtyk­ke, inden vi behand­ler dine person­da­ta til de formål, der er beskre­vet ovenfor. Medmin­dre vi har et lovligt grund­lag for at indhen­te dem. Vi oplyser dig om et sådant grund­lag og om vores legiti­me inter­es­se i at behand­le dine person­da­ta.

Dit samtyk­ke er frivil­ligt, og du kan til enhver tid trække det tilba­ge ved at henven­de dig til os. Brug kontak­top­lys­nin­ger­ne ovenfor, hvis du ønsker yderli­ge­re oplys­nin­ger.

Hvis vi ønsker at anven­de dine person­da­ta til et andet formål end det oprin­de­li­ge, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtyk­ke, før vi påbegyn­der databe­hand­lin­gen. Hvis vi har et andet lovligt grund­lag for den nye behand­ling, oplyser vi dig om dette.

Når vi i vores servi­ce og tjene­ster har behov for at behand­le data om børn, indhen­ter vi samtyk­ke fra en foræl­der. Vi kontrol­le­rer så vidt muligt, at samtyk­ket gives af en foræl­der med foræl­dre­myn­dig­hed over barnet.

 

Vi videre­gi­ver ikke dine person­da­ta uden dit samtyk­ke

Vi videre­gi­ver ikke person­da­ta til andre aktører uden dit samtyk­ke. Undta­get er dog forhold, der falder under Under­ret­nings­plig­ten vedrø­ren­de børn og unge (Jfv Servi­ce­lovens § 153).

Vi videre­gi­ver ikke dine person­da­ta til aktører i tredjelan­de.

 

Sikker­hed

 

Vi beskyt­ter dine person­da­ta og har inter­ne regler om infor­ma­tions­sik­ker­hed

Vi har vedta­get inter­ne regler om infor­ma­tions­sik­ker­hed, som indehol­der instruk­ser og foran­stalt­nin­ger, der beskyt­ter dine person­da­ta mod at blive tilin­tet­gjort, gå tabt eller blive ændret, mod uauto­ri­se­ret offent­lig­gø­rel­se, og mod at uvedkom­men­de får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlag­te proce­du­rer for tilde­ling af adgangs­ret­tig­he­der til de af vores medar­bej­de­re, der behand­ler følsom­me person­da­ta og data, der afdæk­ker oplys­nin­ger om person­li­ge inter­es­ser og vaner.

Vi kontrol­le­rer deres fakti­ske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løben­de back up af vores datasæt.

Vi beskyt­ter også fortro­lig­he­den og auten­ci­te­ten af dine data ved hjælp af krypte­ring.

I tilfæl­de af et sikker­heds­brud, der resul­te­rer i en høj risiko for dig for diskri­mi­na­tion, ID-tyveri, økono­misk tab, tab af omdøm­me eller anden væsent­lig ulempe, vil vi under­ret­te dig om sikker­heds­brud­det så hurtigt som muligt.

 

Brug af cooki­es

 

Cooki­es, formål og relevans

Vi place­rer ikke cooki­es på din compu­ter eller mobil­te­le­fon.

 

Dine rettig­he­der

 

Du har ret til at få adgang til dine person­da­ta

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behand­ler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anven­der dem til.

Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbeva­rer dine person­da­ta, og hvem der modta­ger data om dig, i det omfang vi videre­gi­ver data i Danmark.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behand­ler om dig.

Adgan­gen kan dog være begræn­set af hensyn til andre perso­ners privat­livs­be­skyt­tel­se, til forret­nings­hem­me­lig­he­der og immate­ri­el­le rettig­he­der.

Du kan gøre brug af dine rettig­he­der ved at henven­de dig til os. Vores kontak­top­lys­nin­ger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjag­ti­ge person­da­ta rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de person­da­ta, vi behand­ler om dig, er unøjag­ti­ge, har du ret til at få dem rettet.

Du skal henven­de dig til os og oplyse os om, hvori unøjag­tig­he­der­ne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfæl­de vil vi have en forplig­tel­se til at slette dine person­da­ta. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtyk­ke tilba­ge.

Hvis du mener, at dine data ikke længe­re er nødven­di­ge i forhold til det formål, som vi indhen­te­de dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontak­te os, hvis du mener, at dine person­da­ta bliver behand­let i strid med lovgiv­nin­gen eller andre retli­ge forplig­tel­ser.

Når du henven­der dig med en anmod­ning om at få rettet eller slettet dine person­da­ta, under­sø­ger vi, om betin­gel­ser­ne er opfyldt, og gennem­fø­rer i så fald ændrin­ger eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsi­gel­se mod vores behand­ling af dine person­da­ta

Du har ret til at gøre indsi­gel­se mod vores behand­ling af dine person­da­ta. Du kan også gøre indsi­gel­se mod vores videre­gi­vel­se af dine data til markeds­fø­rings­for­mål. Du kan bruge kontak­top­lys­nin­ger­ne øverst til at sende en indsi­gel­se.

Hvis din indsi­gel­se er beret­ti­get, sørger vi for at ophøre med behand­lin­gen af dine person­da­ta.

Du har ret til at modta­ge de person­da­ta, du har stillet til rådig­hed for os, og dem, vi har indhen­tet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtyk­ke.

Hvis vi behand­ler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overfø­re disse person­da­ta til en anden psyko­log.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-porta­bi­li­tet, vil du modta­ge dine person­da­ta fra os i et almin­de­ligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsi­gel­se mod vores databe­hand­ling. Under­sø­ger vi om det er muligt og giver dig svar på din henven­del­se så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modta­get din henven­del­se.