Psyko­analyse i Køben­havn

Hvad er psyko­analyse?

Psyko­a­na­ly­sen er en teori om menne­skets udvik­ling fra barn til voksen og om person­lig­he­dens funktion.

Herun­der den måde vi hver især relate­rer os til andre menne­sker på. Det er også en speci­fik metode til behand­ling af forskel­li­ge psyki­ske tilstan­de og problem­stil­lin­ger, som vi blandt andet kan bruge ved behand­ling af stress, angst, ved skils­mis­ser og andet.

Psyko­a­na­ly­sen blev skabt af den østrig­ske læge Sigmund Freud for mere end 100 år siden. Og teori og metode er siden blevet videre­ud­vik­let af Freuds efter­føl­ge­re.

Psyko­a­na­ly­ti­ke­re er typisk univer­si­tets­ud­dan­ne­de læger eller psyko­lo­ger, som er videreud­dan­net i Dansk Psyko­a­na­ly­tisk Selskab, som er en del af ”The Inter­na­tio­nal Psycho­a­na­ly­tic Associ­a­tion”, der har mere end 10.000 medlem­mer fortrins­vis i Europa, Nord- og Sydame­ri­ka.

Hvordan foregår psyko­a­na­ly­se­be­hand­ling?

Den psyko­a­na­ly­ti­ske behand­ling er en dybere­gå­en­de og længe­re­va­ren­de behand­ling, hvor fokus er analysanden/​klientens indre verden.

Dvs. forestil­lin­ger, fanta­si­er, drømme m.v.

Det er analy­ti­ke­rens opgave at lytte og sammen med analysan­den at under­sø­ge, hvad analysan­den er optaget af og, hvilken betyd­ning det materi­a­le som analysan­den frembrin­ger gennem sin tale/​frie associ­a­tio­ner har.

I en psyko­analyse forsø­ges fortid, nutid og overvej­el­ser om fremti­den sammen­fø­jet til en menings­fuld helhed, der skærper analysan­dens opmærk­som­hed på egne behov, egne ressour­cer og egne begræns­nin­ger.

 

Hvorfor blive behand­let med psyko­analyse i Køben­havn?

Den konkre­te og aktuel­le anled­ning til at påbegyn­de et psyko­a­na­ly­tisk behand­lings­for­løb kan varie­re meget fra person til person.

Et fælles udgangs­punkt er imidler­tid, at du selv oplever at have nogle vanske­lig­he­der, nogle person­li­ge udfor­drin­ger, som du gerne vil forstå bedre og gerne vil bearbej­de. Med henblik på at kunne funge­re bedre, alene og sammen med andre menne­sker.

Foran­dring tager tid, og person­lig udvik­ling tager også tid.

Mange vil gerne udvik­le sig, men få af os er i stand til ved egen hjælp at foran­dre os på afgøren­de punkter, og med en varig virkning.

Udvik­ling og person­lig foran­dring er ikke et spørgs­mål om at ville dét. Og ikke et spørgs­mål, som kun beror på intel­lek­tu­el indsigt og ”viljens magt”.

Hvis det var tilfæl­det, ville vi typisk ikke have behov for hjælp fra andre.

Udvik­ling og person­lig foran­dring er i meget høj grad også et spørgs­mål om at udtryk­ke og forstå sit eget følel­ses­mæs­si­ge liv sammen med et andet menne­ske.

Kombi­na­tio­nen af kontakt med ens eget indre følel­ses­liv og en forstå­el­se af de mange følel­sers baggrund og gennem­slag i den måde, vi opfat­ter os selv på og relate­rer os til andre på, gør det tilsam­men muligt at opnå udvik­ling og foran­dring.

Dette tager tid, og det er ikke et quick-fix. Således som det ofte og ukritisk fortæl­les i den offent­li­ge debat, hvor højt tempo og høj effek­ti­vi­tet er blevet et indivi­du­elt og kultu­relt mål i sig selv.

Den menne­ske­li­ge psyke, det enkel­te menne­skes følel­ses­liv, lader sig ikke uden videre indord­ne under de kultu­rel­le forvent­nin­ger, som stilles til os, og skal det heller ikke.

 

Hvordan foregår en psyko­analyse?

Hvordan foregår en psyko­analyse?

I en psyko­analyse sidder analysan­den ikke ned i en stol, som det typisk er tilfæl­det i en psyko­te­ra­pi, men ligger på en briks.

Psyko­a­na­ly­ti­ke­ren sidder på en stol bag ved briksens hoved­gær­de.

Dette særli­ge arran­ge­ment har den begrun­del­se, at analysan­den frita­ges fra at se på analy­ti­ke­ren og aflæse analy­ti­ke­rens reaktio­ner på det sagte.

I stedet kan analysan­den koncen­tre­re sig om sine egne tanker og følel­ser og udfol­de disse.

Analy­ti­ke­rens opgave er at lytte og gennem kommen­ta­rer sammen med analysan­den under­sø­ge og forstå det sagte/​talen.

Psyko­a­na­ly­ti­ker og analysand mødes typisk 3–4 gange ugent­ligt, og hver session er af 45 minut­ters varig­hed. Ferier og andre afvigel­ser fra de ugent­li­ge aftaler aftales før behand­lin­gen begyn­der.

Afslut­nings­tids­punk­tet aftales ikke på forhånd, men drøftes under­vejs i proces­sen.

Ønsker du at vide mere om psyko­analyse i Køben­havn?

Lyder det til, at behand­ling med psyko­analyse i Køben­havn hos os kunne være den rette fremgangs­me­to­de for dig? Så tøv ikke med at kontak­te os.

Psyko­a­na­ly­ti­ke­rens honorar aftales indivi­du­elt og er typisk væsent­ligt lavere end psykologens/​psykiaterens sædvan­li­ge honorar.

Du kan herun­der se en liste over de af vores psyko­lo­ger, der tilby­der psyko­analyse.

Psyko­lo­ger der tilby­der psyko­analyse