Psyko­analyse

Hos Psyko­log­cen­tret Israels Plads er flere af vores psyko­lo­ger uddan­ne­de psyko­a­na­ly­ti­ke­re. Psyko­analyse er en særlig terapi­form, hvor man går i terapi op til fire gange ugent­ligt igennem flere år. Inden man træffer et valg om at gå i psyko­analyse, vil man sammen med psyko­a­na­ly­ti­ke­ren tale beslut­nin­gen godt igennem.

 

Hvorfor gå i psyko­analyse?

 

Når man søger psyko­analyse har man som regel fornem­mel­sen af at have proble­mer eller konflik­ter, der opstår igen og igen, men som man ikke forstår. Psyko­a­na­ly­ti­ker og analysand indgår på den baggrund en person­lig aftale om et samar­bej­de med det formål at hjælpe analysan­den til øget selvind­sigt, herun­der indblik i ubevid­ste forestil­lin­ger og fanta­si­er.

Hvad er psyko­analyse?

 

I en psyko­analyse kommer analysan­den gennem nogle år fire gange ugent­ligt til sessio­ner af 45 minut­ters varig­hed. Analysan­den ligger på en briks med analy­ti­ke­ren sidden­de bag ved hoved­gær­det og analysan­den opfor­dres til uden begræns­nin­ger at sige alt hvad han eller hun kommer til at tænke på. Baggrun­den for dette arran­ge­ment, er at hjælpe analysan­den med at vende blikket indad på egne følel­ser og fornem­mel­ser. I det analy­ti­ske rum tilstræ­bes optimal ro og tryghed.

Den psyko­a­na­ly­ti­ske proces er langva­rig. Den speci­el­le situa­tion og den hyppi­ge kontakt gennem flere år, bevir­ker at der udvik­ler sig et ganske særligt og intenst kontakt­for­hold, der gør det muligt arbejde med, hvordan ubevid­ste forhold har indfly­del­se på analysan­dens følel­ser, tanker og handlin­ger i tilvæ­rel­sen. Denne indsigt tileg­ner analysan­den sig i sit eget tempo, hvilket fører til psykisk modning og vækst, der gør det muligt at udvik­le en mere selvstæn­dig og tilfreds­stil­len­de tilvæ­rel­se.

 

Læs også om: Angst | Depres­sion | Sundheds­for­sik­ring