Depres­sion

Psyko­log til hjælp med depres­sion i Køben­havn.

Depres­sion er en af de mest almin­de­li­ge og udbred­te psyki­ske lidel­ser.
Depres­sion går ud over livsglæ­den, frata­ger en for energi og drivkraft, man føler sig træt over en længe­re perio­de og mister inter­es­sen for de fleste ting. Alting opleves tungt og uover­kom­me­ligt, og man mangler overskud til at klare hverda­gens aktivi­te­ter. Denne tilstand kan medfø­re selvbe­brej­del­ser eller skyld­fø­lel­se over sin egen tilstand. Det kan gå ud over selvvær­det og selvtil­li­den, og man kan have svært ved at se menin­gen med livet. Man kan endvi­de­re have svært ved at koncen­tre­re sig og begyn­de at isole­re sig fra andre, fordi man ikke kan orker socialt samvær. Søvnkva­li­te­ten kan også være berørt ved, at man enten sover alt for meget, eller man vågner meget tidligt om morge­nen. Endvi­de­re kan appetit­ten være nedsat, eller man kan have en overdre­ven appetit.

Til trods herfor kan det være vanske­ligt at søge hjælp. En af de største barri­e­rer er at indse, at man har brug for hjælp. Det kan der være mange grunde til, som bl.a. kan omhand­le, at det kan være svært selv at afgøre, om man har en depres­sion, og måske er man uvant og ængste­lig ved at bede om hjælp. Et problem er, at depres­sion kan vise sig på forskel­li­ge måder: Nedtryk­hed kan være et tegn på depres­sion, som varie­rer fra trist­hed til dyb fortviv­lel­se. Nogle er meget triste og kede-af-det, mens andre har svært ved at føle noget overho­ve­det. De oplever sig i stedet lammet og kan have svært ved at komme igennem helt almin­de­li­ge gøremål, hvilket i sig selv kan opleves meget pinag­tigt. Nogle gange viser depres­sion sig ved en tendens til at være irrita­bel, ubeslut­som og opfaren­de. Andre kan opleve en indre uro eller rastløs­hed, som gør det svært at slappe af. Angst er ofte også forbun­det med depres­sion. Belastning/​stress kan udløse depres­sion.

Spørg os om psyko­log til depres­sion i Køben­havn.

Behand­ling fra en Psyko­log i Køben­havn som er ekspert i depres­sion.

Depres­sions­be­hand­ling indebæ­rer som regel at sympto­mer­ne forstås i en menings­fuld sammen­hæng med ens liv. Følel­ser­ne af trist­hed eller fortviv­lel­se er forbun­det med den måde vi tænker på om os selv i relation til andre. Der er som oftest et mønster i den måde, vi indgår i relatio­ner til andre på, som er præget af forti­di­ge relatio­ner. Sådan­ne mønstre kan imidler­tid vise sig ikke længe­re at være hensigts­mæs­si­ge, hvilket kan hæmme eller forhin­dre en udvik­ling. Dette kan blive tydelig­gjort i en psyko­te­ra­pi, således at man kan arbejde sig ud af en mulig fastlåst situa­tion. Forsk­ning i behand­ling af depres­sion har påvist, at psyko­dy­na­misk psyko­te­ra­pi er en af de psyko­te­ra­pe­u­ti­ske behand­lin­ger, som sundheds­sty­rel­sen (2016) anbefa­ler ved depres­sion af moderat til svær grad.

Kontakt din psyko­log omkring depres­sion i Køben­havn nu

 

Læs mere om: parte­ra­pi køben­havnlavt selvværd behand­lingsundheds­for­sik­ring