Depres­sion

Hvad er depres­sion?

Depres­sion er en af de mest almin­de­li­ge og udbred­te psyki­ske lidel­ser.

Depres­sion går ud over livsglæ­den, frata­ger en for energi og drivkraft, du føler dig træt over en længe­re perio­de og mister inter­es­sen for de fleste ting.

Alting opleves tungt og uover­kom­me­ligt, og du mangler overskud til at klare hverda­gens aktivi­te­ter.

Denne tilstand kan medfø­re selvbe­brej­del­ser eller skyld­fø­lel­se over sin egen tilstand. Det kan gå ud over selvvær­det og selvtil­li­den, og du kan have svært ved at se menin­gen med livet.

Du kan endvi­de­re have svært ved at koncen­tre­re dig og begyn­de at isole­re dig fra andre, fordi du ikke kan orker socialt samvær.

Søvnkva­li­te­ten kan også være berørt ved, at du enten sover alt for meget, eller du vågner meget tidligt om morge­nen. Endvi­de­re kan appetit­ten være nedsat, eller du kan have en overdre­ven appetit.

Mange har svært ved at søge hjælp

Til trods herfor kan det være vanske­ligt at søge hjælp.

En af de største barri­e­rer er at indse, at du har brug for hjælp.

Det kan der være mange grunde til, som bl.a. kan omhand­le, at det kan være svært selv at afgøre, om du har en depres­sion. Og måske er du uvant og ængste­lig ved at bede om hjælp.

Et problem er, at depres­sion kan vise sig på forskel­li­ge måder: Nedtryk­t­hed kan være et tegn på depres­sion, som varie­rer fra trist­hed til dyb fortviv­lel­se.

Nogle er meget triste og kede af det, mens andre har svært ved at føle noget overho­ve­det. De oplever sig i stedet lammet og kan have svært ved at komme igennem helt almin­de­li­ge gøremål, hvilket i sig selv kan opleves meget pinag­tigt.

Nogle gange viser depres­sion sig ved en tendens til at være irrita­bel, ubeslut­som og opfaren­de. Andre kan opleve en indre uro eller rastløs­hed, som gør det svært at slappe af.

Angst er ofte også forbun­det med depres­sion. Belastning/​stress kan udløse depres­sion.

 

Ekspert behand­ling af depres­sion i Køben­havn

Behand­ling af depres­sion indebæ­rer som regel, at sympto­mer­ne forstås i en menings­fuld sammen­hæng med ens liv.

Følel­ser­ne af trist­hed eller fortviv­lel­se er forbun­det med den måde, vi tænker på om os selv i relation til andre.

Der er som oftest et mønster i den måde, vi indgår i relatio­ner til andre på, som er præget af forti­di­ge relatio­ner.

Sådan­ne mønstre kan imidler­tid vise sig ikke længe­re at være hensigts­mæs­si­ge, hvilket kan hæmme eller forhin­dre en udvik­ling.

Dette kan blive tydelig­gjort i en psyko­te­ra­pi, således at der kan arbej­des ud af en mulig fastlåst situa­tion.

Forsk­ning i behand­ling af depres­sion har påvist, at psyko­dy­na­misk psyko­te­ra­pi er en af de psyko­te­ra­pe­u­ti­ske behand­lin­ger, som sundheds­sty­rel­sen (2016) anbefa­ler ved depres­sion af moderat til svær grad.

Kontakt os gerne derfor allere­de i dag, hvis du er ramt af depres­sion og har brug for behand­ling.

Du kan herun­der se en liste over de af vores psyko­lo­ger, som kan hjælpe dig med behand­ling af depres­sion.

Psyko­lo­ger til behand­ling af depres­sion