Eksamensangst

Eksamensangst er noget vi ser mange tilfæl­de af. Perso­ner med en stor frygt for at gå til eksamen vil som oftest være udsty­ret med en eller anden form for eksamens – eller præsta­tions­angst, som det også kaldes. Dette kan medfø­re en følel­se af utilpas­hed og usikker­hed samt angst­lig­nen­de sympto­mer og resul­te­re i en frygt for at gå til eksamen, på trods af, at man har læst stoffet. Eksamensangst kan afhjæl­pes gennem samta­le og terapi hos en psyko­log.

Eksamensangst kan også betyde, at man ikke fremstår med så stor selvsik­ker­hed under en eksamen, selvom man har styr på stoffet. Nogen gange kan man også helt bloke­re og føle ”at klappen går ned”. Flere undersøgelser har vist, at selvsik­re og udadvend­te eksami­nan­der får højere karak­te­rer end indad­vend­te, nervø­se eksami­nan­der, da en eksamenska­rak­ter beror på en subjek­tiv vurde­ring fra under­vi­ser og censor.

 

Få styr på din eksamensangst
i samar­bej­de med en psyko­log

 

Eksamensangst kan vise sig på forskel­li­ge måder og have flere konse­kven­ser, men i samar­bej­de med en psyko­log er det som oftest muligt at arbejde med dette – på sigt kan det måske føre til en bedre eksamens­præ­sta­tion såvel som bedre karak­te­rer. Psyko­log­cen­tret Israels Plads har en række psyko­lo­ger, som har stor erfaring med eksamens- og/​eller præsta­tions­angst.

Der er mange måder, hvorpå man kan bekæm­pe eksamensangst, men en psyko­log kan hjælpe dig med at lokali­se­re og analy­se­re de tanker og forestil­lin­ger, som er med til at fremkal­de eksamensang­sten – hvilket vil give en dybere forstå­el­se af proble­met.

 

Læs også om: Angst | Børn og Unge