Børn og unge

Psyko­log til unge i Køben­havn

Mange børn vokser op i famili­er, hvor tryghed er en natur­lig og integre­ret del af famili­e­li­vet.

Det betyder, at børne­ne har mulig­hed for at udvik­le sig følel­ses­mæs­sigt og intel­lek­tu­elt gennem den dagli­ge trygge kontakt med foræl­dre­ne og efter­hån­den med andre børn og voksne.

For nogle børn kan hverda­gen indehol­de små eller større proble­mer.

Det kan dreje sig om familie­pro­ble­mer som f.eks. skils­mis­se, hvor de voksne i korte­re eller længe­re tid har proble­mer med at give barnet en stabil hverdag.

Nogle børn oplever angst og socia­le vanske­lig­he­der i skolen eller i relation til andre børn og i famili­en.

Hvordan viser børn, de har brug for støtte?

Børn, som er udfor­dre­de, viser på forskel­li­ge måder, at de er i mistriv­sel.

De vil typisk reage­re med enten at trække sig ind i sig selv eller reage­re med vrede og frustra­tion. Børn kan endvi­de­re reage­re med fysiske sympto­mer eller ved, at deres udvik­ling bremses.

Det kan være hensigts­mæs­sigt, at en velud­dan­net psyko­log tages med på råd således, at forældre og psyko­log i fælles­skab kan finde ud af, hvordan barnets udvik­ling bedst muligt sikres.

Vores psyko­log til unge i Køben­havn har først en eller flere samta­ler med foræl­dre­ne, hvor vi hører til barnets udvik­ling og vanske­lig­he­der, så vi sammen kan bedøm­me, hvilken behand­ling, der er brug for.

Behand­lin­gen kan foregå som psyko­te­ra­pi, psyko­analyse og/​eller råd og vejled­ning til foræl­dre­ne.

Psyko­log til unge i Køben­havn

Unge kan ligele­des have deres udfor­drin­ger i et samfund, som tilby­der mange mulig­he­der, men også stiller store krav om at kunne funge­re socialt og være i stand til at træffe selvstæn­di­ge valg.

Hvordan den unge tackler udfor­drin­ger, og hvordan den unge har det følel­ses­mæs­sigt med sig selv, er afgøren­de for, hvordan han eller hun er i stand til at håndte­re de samfunds­mæs­si­ge udfor­drin­ger og krav på vejen ind i voksen­li­vet.

Den unge kan opleve de samfunds­mæs­si­ge krav som et pres, som kan føre til forskel­li­ge psyki­ske vanske­lig­he­der, og mistrivs­len vil ofte gå ud over den unges skole- og uddan­nel­ses­for­løb.

Den unge kan trække sig fra relatio­ner. Såvel fra forældre som fra jævnal­dren­de.

Eller den unge kan reage­re med angst, depres­sion eller selvska­de.

For nogle unges vedkom­men­de kan det også vise sig i form af misbrug.

 

Få psyko­log­hjælp til børn og unge

Vi tilby­der psyko­log­hjælp til børn og unge i Køben­havn og omkring­lig­gen­de byer med henblik på at hjælpe med at forstå, hvad der udløser og fasthol­der den unges mistriv­sel og under­sø­ge hvad sympto­mer­ne dækker over. Samt hjælpe med at se mulig­he­der for at ændre udvik­lin­gen.

Igennem samta­ler med en psyko­log kan den unge støttes og rustes til at håndte­re ungdoms­li­vets udfor­drin­ger og dermed indgå i den fortlø­ben­de modnings­pro­ces, som forbe­re­der den unge til at kunne stå på egne ben og nærme sig voksen­li­vet på kompe­tent vis.

Hvis du søger psyko­log til unge i Køben­havn eller omegn, der mistri­ves, kan du finde en kompe­tent og speci­a­lud­dan­net psyko­log i Psyko­log­cen­tret Israels Plads, der tilby­der psyko­te­ra­pi til unge.

Du kan herun­der se en liste over de af os, der kan hjælpe speci­fikt med børn og unge.

Psyko­log til børn og unge