Skils­mis­se

Hjælp til famili­er ved skils­mis­se.

En skils­mis­se er aldrig nogen let beslut­ning. Det kan være en meget kræven­de proces at blive skilt, hvorfor der til tider kan være behov for rådgiv­ning eller terapi. Som foræl­der kan man let miste overblik­ket i proces­sen, hvor alle i famili­en er følel­ses­mæs­sigt påvir­ket. Det kan være svært at finde overskud ift. at sikre, at alles behov bliver tilgo­de­set, og at omsor­gen for børne­ne sikres. Der kan være en længe­re perio­de med usikker­hed og uvished – hvem skal bo hvor, og hvordan skal samvæ­ret med børne­ne tilret­te­læg­ges. En psyko­log kan være en hjælp til famili­er, forældre og børn gennem en skils­mis­se. Hermed kan eventu­el­le konflik­ter og senføl­ger af en skils­mis­se forebyg­ges til bedste for alle.

En skils­mis­se kan ofte være forbun­det med konflik­ter mellem foræl­dre­ne. Der kan imidler­tid være store forskel­le på, hvor omfat­ten­de og langva­ri­ge konflik­ter der er tale om, og herun­der hvor meget børne­ne er påvir­ke­de eller invol­ve­re­de i disse. En skils­mis­se kan også gribe ind i børne­nes hverdag. Nogle børn oplever kun små foran­drin­ger – de behøver ikke at flytte, foræl­dre­ne bor tæt på hinan­den og kan tale sammen samt spise sammen indimel­lem. For andre børn er foran­drin­ger­ne store. Det kan være, at de skal flytte langt væk og skifte insti­tu­tion og skole. Måske har foræl­dre­ne svært ved at være sammen og samar­bej­de om børne­nes hverdag.
Børn har en stor loyali­tet over for begge forældre, og selv små børn på 2–3 år er optage­de af, hvordan deres forældre har det. Det er vigtigt for børn, at deres forældre funge­rer og har det godt, så de kan passe på børne­ne og vareta­ge foræl­dre­op­ga­ven.

Skils­mis­se og børn

En psyko­log kan være en hjælp, når der skal indgås aftaler omkring børne­ne efter en skils­mis­se og hjælpe med at forbed­re tilli­den og samar­bej­det mellem foræl­dre­ne i skils­mis­sen. Et forbed­ret samar­bej­de mellem foræl­dre­ne skaber større tryghed og trivsel hos børne­ne.

En psyko­log med viden om børn kan hjælpe med at bringe barnet eller børne­ne i centrum for foræl­dre­nes opmærk­som­hed. Det kan være nyttigt at få rådgiv­ning omkring samvær, fødsels­da­ge, ferier, hellig­da­ge, intro­duk­tion af nye partne­re osv.

En psyko­log er ikke kun en brugbar hjælp, når skils­mis­sen er en reali­tet, men kan bidra­ge med hjælp til at få et parfor­hold på ny kurs, så en skils­mis­se kan undgås. Gennem parte­ra­pi kan uhensigts­mæs­si­ge mønstre blive tydeli­ge og brydes. Dette kan være en hjælp, uanset om foræl­dre­par­ret vælger at blive sammen eller det ender med en skils­mis­se.

 

Læs mere om: jalou­siforæl­dre­kom­pe­ten­ce­un­der­sø­gel­seangst behand­ling