Skils­mis­se

Familie­hjælp ved skils­mis­se

En skils­mis­se er aldrig nogen let beslut­ning.

Det kan være en meget kræven­de proces at blive skilt, hvorfor der til tider kan være behov for rådgiv­ning eller terapi.

Som foræl­der er det nemt at miste overblik­ket i proces­sen, hvor alle i famili­en er følel­ses­mæs­sigt påvir­ket.

Det kan være svært at finde overskud ift. at sikre, at alles behov bliver tilgo­de­set, og at omsor­gen for børne­ne sikres. Der kan være en længe­re perio­de med usikker­hed og uvished – hvem skal bo hvor, og hvordan skal samvæ­ret med børne­ne tilret­te­læg­ges.

En psyko­log kan være en hjælp til famili­er, forældre og børn gennem en skils­mis­se.

Hermed kan eventu­el­le konflik­ter og senføl­ger af en skils­mis­se forebyg­ges til bedste for alle.

En skils­mis­se betyder ofte konflik­ter

En skils­mis­se kan ofte være forbun­det med konflik­ter mellem foræl­dre­ne.

Der kan imidler­tid være store forskel­le på, hvor omfat­ten­de og langva­ri­ge konflik­ter der er tale om, og herun­der hvor meget børne­ne er påvir­ke­de eller invol­ve­re­de i disse.

En skils­mis­se kan også gribe ind i børne­nes hverdag.

Nogle børn oplever kun små foran­drin­ger. De behøver ikke at flytte, foræl­dre­ne bor tæt på hinan­den og kan tale sammen samt spise sammen indimel­lem.

For andre børn er foran­drin­ger­ne store.

Det kan være, at de skal flytte langt væk og skifte insti­tu­tion og skole.

Måske har foræl­dre­ne svært ved at være sammen og samar­bej­de om børne­nes hverdag.

Børn har en stor loyali­tet over for begge forældre, og selv små børn på 2–3 år er optage­de af, hvordan deres forældre har det.

Det er vigtigt for børn, at deres forældre funge­rer og har det godt, så de kan passe på børne­ne og vareta­ge foræl­dre­op­ga­ven.

 

Er der børn invol­ve­ret i din skils­mis­se?

En psyko­log kan være en hjælp, når der skal indgås aftaler omkring børne­ne efter en skils­mis­se og hjælpe med at forbed­re tilli­den og samar­bej­det mellem foræl­dre­ne i skils­mis­sen.

Et forbed­ret samar­bej­de mellem foræl­dre­ne skaber større tryghed og trivsel hos børne­ne.

En psyko­log med viden om børn kan hjælpe med at bringe barnet eller børne­ne i centrum for foræl­dre­nes opmærk­som­hed.

Det kan være nyttigt at få rådgiv­ning omkring samvær, fødsels­da­ge, ferier, hellig­da­ge, intro­duk­tion af nye partne­re osv.

En psyko­log er ikke kun en brugbar hjælp, når skils­mis­sen er en reali­tet. En psyko­log kan også bidra­ge med hjælp til at få et parfor­hold på ny kurs, så en skils­mis­se kan undgås.

Gennem parte­ra­pi kan uhensigts­mæs­si­ge mønstre blive tydeli­ge og brydes.

Dette kan være en hjælp, uanset om foræl­dre­par­ret vælger at blive sammen eller det ender med en skils­mis­se.

Du kan herun­der se en liste over vores psyko­lo­ger, der kan hjælpe dig og din familie gennem skils­mis­sen.

Psyko­log­hjælp til skils­mis­se