Sorg

Er du ramt af sorg?

Sorg er en natur­lig reaktion på en livsfor­an­dren­de situa­tion, der indebæ­rer at miste nogen eller noget, der er meget betyd­nings­fuldt for os.

Sorg kan opstå i forbin­del­se med tab af en nærtstå­en­de person ved skils­mis­se eller død, ved tab af job, ved tab i forbin­del­se med sygdom eller andet.

At opleve sorg kan derfor betrag­tes som en forven­te­lig og natur­lig del af livet for de fleste af os.

Den kan overskyg­ge andre livsbe­gi­ven­he­der og dagli­ge aktivi­te­ter, når den rammer os.

Hvordan føles sorg?

Sorg opleves indivi­du­elt afhæn­gigt af, hvem eller hvad det er, du har mistet.

Omstæn­dig­he­der­ne, livssi­tu­a­tio­nen, hvilket socialt netværk du har, din person­lig­hed samt tidli­ge­re erfarin­ger med at miste, påvir­ker hvordan det opleves.

Der er dog en række reaktio­ner på sorg, som opleves ens for de fleste.

Trist­hed, skyld­fø­lel­se, uro, søvnfor­styr­rel­se, manglen­de appetit, koncen­tra­tions­be­svær og træthed forekom­mer ofte.

Social tilba­ge­træk­ning, følel­se af ensom­hed og af at andre menne­sker trækker sig fra én kan ledsa­ge sorgen. Reaktio­ner­ne kan have karak­ter af depres­sion, angst i en korte­re eller længe­re perio­de.

 

Psyko­log­be­hand­ling af sorg i Køben­havn

Sorg kan forstås som et psykisk arbejde, hvor den sørgen­de gradvist søger at tilpas­se sig den foran­dring, som et betyd­nings­fuldt tab indebæ­rer.

Denne proces kan, for nogle, være meget vanske­lig at gennem­gå selv.

Det kan føles som om, hele livet er gået i stå, og det kan være svært at se, hvordan man skal komme videre og leve med sorgen. I den situa­tion kan der opstå et behov for hjælp fra en psyko­log.

Psyko­log­be­hand­ling af sorg vil bestå af samta­ler om det hændte og den betyd­ning, det har for den enkel­te.

Samta­ler­ne vil desuden have fokus på at inddra­ge alle de måske modsa­t­ret­te­de og ambiva­len­te følel­ser, som tabet har medført.

Først når du har erkendt alle aspek­ter­ne af tabet, vil det være muligt gradvist at erken­de tabet og genin­ve­ste­re dine følel­ser og dit engage­ment i nuet og ikke mindst i fremti­den.

Psyko­lo­ger til sorgbe­ar­bejd­ning