stress psykolog i København tilbyder behandling af stress

Stress psyko­log i Køben­havn

Hvad er stress?

Vi taler meget om stress, og begre­bet bliver brugt i mange forskel­li­ge betyd­nin­ger.

Lige fra at have ekstra travlt i daglig­da­gen til de meget alvor­li­ge tilstan­de, hvor kroppens nerve­sy­stem reage­rer.

Overord­net set er stress en normal tilstand, som vi alle ind imellem befin­der os i.

Hvis du oplever at være belastet igennem længe­re tid, kan stress dog udvik­le sig til en mere alvor­lig tilstand.

Hvis du er belastet af dårlig søvn og appetit, er udmat­tet, ked af det og har svært ved at huske og koncen­tre­re dig. Så er det vigtigt at fokuse­re på at genvin­de kontrol­len og omsor­gen for dig selv og din krop.

Denne stabi­li­se­ring er nødven­dig for, at du kan begyn­de at afdæk­ke og arbejde med de konkre­te belast­nings­fak­to­rer og de mere psyko­lo­gi­ske aspek­ter af stres­stil­stan­den.

Hvad består psyko­log­be­hand­lin­gen af stress af?

Behand­ling af stress hos en psyko­log kan, afhæn­gigt af den enkel­te klient, gå fra at være afdæk­ken­de og rådgi­ven­de til at blive egent­lig terapi med fokus på de mere person­li­ge udfor­drin­ger.

 

Det dybere terape­u­ti­ske arbejde hjælper til at tydelig­gø­re, hvad du selv kan påvir­ke i dit liv, og hvilke vilkår, du kan blive nødt til at accep­te­re og lære at håndte­re ander­le­des.

Behand­ling af stress kan derfor varie­re meget i fokus og arbejds­form.

Hvis du har været nødt til at sygemel­de dig, vil du kunne få rådgiv­ning til at håndte­re kontak­ten til arbejds­plad­sen og vende tilba­ge til dit arbejde uden tilbage­fald.

Har du brug for behand­ling af stress ved psyko­log i Køben­havn?

Behand­ling ved psyko­log af stress vil typisk tage udgangs­punkt i et overblik over, hvad der overord­net set presser og belaster dig. Ofte er der tale om flere områder af dit liv, som opleves udfor­dren­de.

Det kan såvel være arbejds­mæs­si­ge som mere priva­te problem­stil­lin­ger, som du oplever er ude af kontrol.

Det er dog også vigtigt for dig at blive bevidst om, hvilke person­li­ge mønstre og tidli­ge­re erfarin­ger, du møder krav og udfor­drin­ger med.

Hvad har du med dig hjemme­fra af erfarin­ger, løsnings­stra­te­gi­er og overle­vel­ses­me­ka­nis­mer?
Tag endelig kontakt til Psyko­log Centret Israels Plads, hvis du har brug for behand­ling af stress.

Du kan herun­der se, hvem af vores psyko­lo­ger der kan hjælpe dig videre.

Psyko­lo­ger til behand­ling af depres­sion