Stress

Vi taler meget om stress, og begre­bet bliver brugt i mange forskel­li­ge betyd­nin­ger, lige fra at have ekstra travlt i daglig­da­gen til de meget alvor­li­ge tilstan­de, hvor kroppens nerve­sy­stem reage­rer. Overord­net set er stress en normal tilstand, som vi alle ind imellem befin­der os i. Hvis man oplever at være belastet igennem længe­re tid, kan stress dog udvik­le sig til en mere alvor­lig tilstand. Hvis du er belastet af dårlig søvn og appetit, er udmat­tet, ked af det og har svært ved at huske og koncen­tre­re dig, er det vigtigt at fokuse­re på at genvin­de kontrol­len og omsor­gen for sig selv og sin krop. Denne stabi­li­se­ring er nødven­dig for at man kan begyn­de at afdæk­ke og arbejde med de konkre­te belast­nings­fak­to­rer og de mere psyko­lo­gi­ske aspek­ter af stres­stil­stan­den.

 

Behand­ling af stress

 

Behand­lin­gen af stress hos en psyko­log kan derfor, afhæn­gig af den enkel­te klient, gå fra at være afdæk­ken­de og rådgi­ven­de til at blive egent­lig terapi med fokus på de mere person­li­ge udfor­drin­ger. Det dybere terape­u­ti­ske arbejde hjælper til at tydelig­gø­re, hvad man selv kan påvir­ke i sit liv, og hvilke vilkår, man kan blive nødt til at accep­te­re og lære at håndte­re ander­le­des. Behand­ling af stress kan derfor varie­re meget i fokus og arbejds­form.

Hvis man har været nødt til at sygemel­de sig, vil man kunne få rådgiv­ning til at håndte­re kontak­ten til arbejds­plad­sen og vende tilba­ge til sit arbejde uden tilbage­fald.

Psyko­log­be­hand­ling af stress vil typisk tage udgangs­punkt i et overblik over, hvad der overord­net set presser og belaster dig. Ofte er der tale om flere områder af ens liv, som opleves udfor­dren­de. Det kan såvel være arbejds­mæs­si­ge som mere priva­te problem­stil­lin­ger, som man oplever er ude af kontrol. Det er dog også vigtigt for den stres­s­ram­te at blive bevidst om, hvilke person­li­ge mønstre og tidli­ge­re erfarin­ger, man møder krav og udfor­drin­ger med. Hvad har man med sig hjemme­fra af erfarin­ger, løsnings­stra­te­gi­er og overle­vel­ses­me­ka­nis­mer.

 

Læs også om: Sundheds­for­sik­ring | Parte­ra­pi | Depres­sion