Sundheds­for­sik­ring

Sundheds­for­sik­ring — Psyko­log

Hvis du har tegnet en sundheds­for­sik­ring, kan du som oftest få dækket udgif­ter til en psyko­log. Det er forskel­ligt fra forsik­ring til forsik­ring, om du får dækket hele beløbet til en psyko­log eller kun dele heraf. Med andre ord – sundheds­for­sik­ring og psyko­log går hånd i hånd. Hvis du har en sundheds­for­sik­ring og har behov for at tale med en psyko­log, burde du kontak­te dit forsik­rings­sel­skab og finde ud af, hvor meget sundheds­for­sik­rin­gen dækker.

Deref­ter kan du bestil­le tid til at tale med en psyko­log fra Psyko­log­cen­tret Israels Plads, hvor erfar­ne og univer­si­tets­ud­dan­ne­de psyko­lo­ger kan yde sparring, person­lig assistan­ce, behand­ling, hjælp eller terapi til voksne såvel som børn, som har behov for at tale med en psyko­log. Der kan være mange grunde til at besøge en psyko­log, og med en sundheds­for­sik­ring, er man godt hjulpet.

Sundheds­for­sik­ring – billi­ge­re at besøge en psyko­log

Det er – som tidli­ge­re nævnt – forskel­ligt fra selskab til selskab om en sundheds­for­sik­ring dækker psyko­lo­g­reg­nin­gen helt eller delvist, men uanset dæknings­gra­den er et besøg hos en psyko­log en investe­ring for fremti­den. Det skyldes, at en psyko­log kan give dig redska­ber­ne til at komme tilba­ge på sporet eller vælge ny kurs, samti­dig med at du får indsigt i, hvad der gik galt.

Dette er uvurder­li­ge redska­ber og viden, hvis du gerne vil udvik­le dig selv som person og gå fremti­den i møde som et stærke­re individ. Derfor kan det kun anbefa­les at tale med en psyko­log, hvis du har en sundheds­for­sik­ring og har mødt nogle svære forhin­drin­ger i dit liv eller parfor­hold.

 

Læs også om: Stress | Depres­sion | Eksamensangst