Sundheds­for­sik­ring

Har du en sundheds­for­sik­ring privat eller arbejds­mæs­sigt, så dækkes psyko­log­hjælp ofte.

Kontakt dit forsik­rings­sel­skab eller HR-afdelin­gen og hør, hvilke problem­stil­lin­ger, forsik­rin­gen dækker.

 

Hvornår kan du få henvis­ning fra egen læge?

Henvis­ning­s­år­sa­ger til sundheds­for­sik­ring kan, i arbejds­mæs­sig sammen­hæng, dreje sig om overbe­last­ning og stress-reaktio­ner, samar­bejds­van­ske­lig­he­der eller omstruk­tu­re­rin­ger. Herun­der afske­di­gel­ser.

Henven­del­ses­år­sa­ger af mere privat karak­ter kan bl.a. være let til moderat depres­sion, let til moderat angst, herun­der OCD, at man har mistet en nærtstå­en­de person ved dødsfald eller er pårøren­de til en person, som er ramt af psykisk- eller fysisk sygdom.

Endvi­de­re er der ofte dækning i en sundheds­for­sik­ring, hvis du selv er ramt af en alvorlig/​livsbegrænsende eller kronisk sygdom. Vold og trusler og andre mere speci­fik­ke årsager dækkes også i nogle tilfæl­de.

Er du medlem af Danmark, så ydes der tilskud til psyko­log­be­hand­ling med ca 300 kr. per samta­le.

Også her bør du under­sø­ge mere speci­fikt, om din henvis­ning­s­år­sag er indeholdt i Danmarks regler for tilskud.

Hvis du har nogen spørgs­mål til dækning af psyko­log­hjælp, så er du mere end velkom­men til at kontak­te os for yderli­ge­re infor­ma­tion.

Psyko­lo­ger