Super­vi­sion

Målgrup­pe

Vi yder super­vi­sion til psyko­lo­ger med ønske om faglig og person­lig udvik­ling og med henblik på autori­sa­tion eller speci­a­list­god­ken­del­se.

Super­vi­sion ydes også til ledere og til faggrup­per inden for det socia­le- og sundheds­fag­li­ge felt, for eksem­pel læger, sygeple­jer­sker, sundheds­ple­jer­sker, pædago­ger og forældre i pleje­fa­mi­li­er samt til virksom­he­der, der kan have brug for at få viden om stress- og krise­re­ak­tio­ner.

Super­vi­sio­nen kan foregå både indivi­du­elt og i gruppe. 

Hvad er fokus i super­vi­sio­nen?

Super­vi­sio­nens fokus tilret­te­læg­ges på baggrund af dine behov som super­visand.

Eksemp­ler på fokus­om­rå­der er super­vi­sion af terapi­for­løb, super­vi­sion på undersøgelser, på ledel­se samt andre opgaver.

Afhæn­gig af det arbejde du vil super­vi­se­res i, kan super­vi­sio­nen handle om samar­bejds­re­la­tio­ner, om borger‑, patient- og kunde­kon­takt.

Du kan også få super­vi­sion på ledel­ses­op­ga­ver, hvor du kan have brug for at under­sø­ge din fagli­ge identi­tet og person­lig stil og forvent­nin­ger fra andre og fra én selv.

I super­vi­sio­nen vil det ofte være frugt­bart også at belyse de organi­sa­to­ri­ske rammer, som din faglig­hed skal udfol­de sig i.

Super­vi­sio­nens indhold vil derfor, afhæn­gigt af dine behov, varie­re mellem et meget oplevel­sesnært fokus til mere teore­ti­ske perspek­ti­ver, der kan dygtig­gø­re dig i dit arbejde.

Du kan herun­der se en liste over de af vores psyko­lo­ger, der tilby­der super­vi­sion.

Psyko­lo­ger der tilby­der super­vi­sion