Mulig­hed for terapi til 400 kr. pr session

I starten af febru­ar 2020 starter vores nye psyko­log prakti­kant hos os. Hun mangler kun praktik­ken for at være færdi­g­ud­dan­net cand.psych og har tidli­ge­re delta­get på praksis­hold på Køben­havns Univer­si­tet. Hun har mulig­hed for at tilby­de terapi ind til sommer­fe­ri­en 2020. Forlø­be­ne bliver tæt super­vi­se­ret af de erfar­ne psyko­lo­ger i klinik­ken. Forlø­bet vil starte med en visita­tions­sam­ta­le, hvor en erfaren psyko­log delta­ger.

Kontakt Annema­rie Bergholt tlf 20787137 eller mail mail@annemariebergholt.dk eller

Louise Wittrup tlf 51203628 eller psykolog@louisewittrup.dk