Traume­be­hand­ling

Psyki­ske traumer og traume­be­hand­ling

Et traume er, når psyken pludse­ligt eller syste­ma­tisk over tid udsæt­tes for en større påvirk­ning eller overbe­last­ning, end du er i stand til selv at bearbej­de eller rumme.

Når vi udsæt­tes for voldsom­me hændel­ser kan det give psyki­ske traumer, der kræver traume­be­hand­ling

Der kan være tale om enkelt­stå­en­de choke­ren­de oplevel­ser f.eks. i forbin­del­se med ulykker, trusler, vold, fysisk tilska­de­komst og vanske­lig fødsel samt tab af en nærtstå­en­de person.

Der kan også være tale om påvirk­ning over længe­re tid.

Som omsorgs­svigt og fysiske overgreb f.eks. seksu­el­le overgreb, par relation med fysisk og eller psykisk vold eller ophold/​arbejde steder i verden med ekspo­ne­ring for voldsom­me hændel­ser.

Ved traumer og den psyki­ske belast­ning, som opleves i forbin­del­se hermed, kan traume­be­hand­ling være hjælp­somt.

Traumer påvir­ker din tænkning og dit følel­ses­liv. I nogle tilfæl­de påvir­kes krops­op­le­vel­sen og/​eller sanser­ne. Det autono­me nerve­sy­stem aktive­res, og du kan befin­de dig i et langva­rigt alarm­be­red­skab, som er psykisk meget kræven­de og kan medfø­re udmat­tel­se.

Du kan opleve angst, uforklar­lig vrede eller trist­hed, som du kan have vanske­ligt ved at forbin­de med den aktuel­le situa­tion, du befin­der dig i.

Angsten kan ramme med katastro­fe­tan­ker, hjerte­ban­ken, åndenød, knugen i maven, ”som lyn fra en klar himmel” eller fremkal­des af lyde, lugte, mørke eller noget i omgivel­ser­ne.

Angsten kan ramme med katastro­fe­tan­ker, hjerte­ban­ken, åndenød, knugen i maven, ”som lyn fra en klar himmel” eller fremkal­des af lyde, lugte, mørke eller noget i omgivel­ser­ne.

Nogle oplever ”flash-backs” i form af bille­der, sansnin­ger eller ufrivil­li­ge tanker som vedbli­ver med at dukke op og presse sig på. Koncen­tra­tion, hukom­mel­se og indlæ­rings­ev­ne vil typisk være påvir­ket.

Det er ofte meget pinefuldt, belasten­de og forstyr­ren­de.

I nogle tilfæl­de kan tilstan­den udvik­le sig til mere fastlåst posttrau­ma­tisk stress-reaktion (PTSD), hvor hele ens tilvæ­rel­se og livskva­li­tet er massivt påvir­ket.

 

Hvad er er traume­be­hand­ling?

Traume­be­hand­ling sigter mod gennem en helings­pro­ces og personligt arbejde langsomt at kunne vende tilba­ge til en tilvæ­rel­se, som du gerne vil have eller tidli­ge­re har haft.

Vi taler de trauma­ti­ske begiven­he­der igennem, og du hjælpes til langsomt at turde orien­te­re dig mod at funge­re i en almin­de­lig hverdag sammen med andre menne­sker.

Psyko­lo­ger til traume­be­hand­ling